‘วชช.นราธิวาส’ ต่อยอด ร.ร.ชาวนาบ้านละหาเป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นำเครือข่ายชุมชนชาวนาร.ร.ชาวนาชุมชนบ้านละหา ลงพื้นที่ภาคกลาง หวังสร้างประสบการณ์ หนุนขับเคลื่อนงานชุมชน

22 – 28 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดย นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส มอบหมายให้ นายสาครปานจีน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส นำเครือข่ายชาวนาจากโรงเรียนชาวนา ชุมชนบ้านละหาร ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส ศึกษาดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ ที่จังหวัดกาญจนบุรี, สุพรรณบุรี

 

นายสาคร เผยว่า ที่ผ่านมาชาวบ้าน ชุมชนบ้านละหา รวมตัวกันก่อตั้งโรงเรียนชาวนา จนสามารถพลิกฟื้นนาร้าง มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยกลุ่มชาวบ้านทำนายึดอินทรีย์วิถี เมื่อปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงเข้าไปช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่จะถึงเราต้องการเข้าไปสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มที่

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเชิงพื้นที่ต.บ้านละหา มี 4 กิจกรรม หนึ่งในนั้นคือ การนำชาวนาศึกษาดูงานตามพื้นทีโรงเรียนชาวนาอื่นๆ เช่น ที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ บานาน่า ฟาร์มจ.กาญจนบุรี, หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย (บ้านควาย) จ.สุพรรณบุรี และ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย – นาเฮียใช้ – เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ ให้ชาวนาสามารถนำความรู้มาพัฒนาชุมชน และปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

สิ่งที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเล็งเห็นคือ เรามองเห็นความสามารถของกลุ่มคนทุกกลุ่ม แต่บางครั้งยังขาดองค์ความรู้สำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ โดยวชช.นราธิวาส เป็นหน่วยงานที่เข้าไปสร้างกิจกรรมสำหรับคนทุกกลุ่ม เพื่อให้คนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน สามารถทำให้โรงเรียนชาวนาชุมชนบ้านละหารต่อยอด และพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนกลุ่มอื่น ๆ ได้