จังหวัดสงขลา เตรียมจัดงาน “วันสงขลา” ภายใต้โครงการงานวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา ประจำปี 2563 ในวันที่ 10 มีนาคมของทุกปี เพื่อสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา ครบรอบ 178 ปี


วันนี้ (24 ม.ค.63) ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมเตรียมจัดงาน “วันสงขลา” ภายใต้โครงการงานวัฒนธรรมของดีเมืองสงขลา ประจำปี 2563 ในวันที่ 10 มีนาคมของทุกปี เพื่อสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา ครบรอบ 178 ปี โดยมีนายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นายบัณลือเดช ทองนุ้ย รักษาการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายสืบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม นายประเสริฐ จันทรศิริภาส นายกสมาคมฮกเกี้ยนสงขลา นายวุฒิชัย  เพ็ชรสุวรรณ ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม หัวหน้าส่วราชการ ผู้แทนอำเภอ 16 อำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “จังหวัดสงขลาให้ความสำคัญกับวันสงขลา ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ได้เชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ลงฝังไว้ที่กลางเมืองสงขลา ซึ่งเป็นเสาหลักเมืองที่ปรากฏจนทุกวันนี้เป็นเวลา 178 ปี ซึ่งเป็นวันที่ชาวสงขลาทุกคนต้องระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลาร่วมกันทำกิจกรรมดี ๆ แก่บ้านเมืองของตนเองและมีส่วนช่วยในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดและที่สำคัญการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน เกิดความสมานฉันท์และความผูกพันธ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งจะนำไปสู่ความสันติสุข ตลอดจนการได้ระลึกถึงบรรพชนที่ได้สร้างเมืองมา เกิดความสำนึกรักและหวงแหนในบ้านเกิดของตนเอง เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์และร่วมกันภาคภูมิใจ”

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดงานทั้งในด้านสถานที่การจัดงานและกิจกรรมการจัดงาน ประกอบด้วย การทำบุญบรรพชนคนสงขลา 16 อำเภอ, กิจกรรมหมู่บ้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตและแต่ละอำเภอ, ขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ 16 อำเภอ, กิจกรรมเวียนเทียนเจดีย์เขาตังกวน, งานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง, การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม, การประกวดธิดาสงขลา, การแสดงทางวัฒนธรรมและการจัดนิทรรศการผลงานคนสงขลาหาต้นฉบับ, การแสดงมหรสพพื้นบ้าน อาทิ หนังตะลุง มโนราห์และการจัดทำหนังสือที่ระลึก เป็นต้น

ข้อมูลข่าวและที่มา: ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ สุนทรี ทับมาโนช/ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา