วุฒิสภา ลงพื้นที่ จ.สงขลา จัดกิจกรรมเสริมความรู้วัยรุ่น จับเข่าคุยนักศึกษา หนุนความรู้เรื่อง “วุฒิสภา และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”


วันนี้ (24 ม.ค.63) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ร่วมรับฟังการบรรยายการดำเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการ “สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน” ได้เดินหน้าลงพื้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นำสมาชิกวุฒิสภาพบปะกับประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยแบ่งการลงพื้นที่เป็นรายภาค อันได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมกับลักษณะของสังคมไทยและประเพณีการปกครองของไทยตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับสามารถใช้เป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ อันจะทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ นำไปสู่สังคมที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคมที่มีความสงบสุข เป็นธรรม ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โดยมุ่งประเด็นไปที่การให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา การขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการจัดเวทีเพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาในพื้นที่โดยตรง โดยสมาชิกวุฒิสภามีการแบ่งกลุ่มพูดคุยกลุ่มย่อยกับนักศึกษาในประเด็นหัวข้อ “การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต กฎหมาย และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมาชิกวุฒิสภาและบทบาทหน้าที่ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตไทย อนาคตเรา” โดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา

ข้อมูลข่าวและที่มา : สุธิดา พฤกษ์อุดม/ สุนทรี ทับมาโนช/ สวท.สงขลา