มหาวิทยาลัยทักษิณ สร้างความตระหนักเหตุฉุกเฉิน จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดย กลุ่มภารกิจแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานและคณะอนุกรรมการแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลามีความรู้ความเข้าใจและร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา อาจารย์ ดร.กิตติธัช คงชะวัน กล่าวรายงาน และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธิติมา ณ สงขลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำการทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 64 คน และหลังจากการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562 เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาจะดำเนินการซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2562 ในสภาพสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ณ อาคารเรียนรวม 2 (ตึก 17) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อไป