ตั้งปลัดกท.เกษตรฯร่วม 4 บอร์ด สรรหา “ผู้ว่าการฯกยท.” คนใหม่

23 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุม ชั้น6 สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) กรุงเทพฯ ที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ที่มี นายประพันธ์ บุญยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธาน มีมติแต่งตั้ง “คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย” คนใหม่ เนื่องจากปัจจุบัน รองผู้ว่า ทำหน้าที่รักษาการฯ


ซึ่งคณะกรรมการสรรหา จำนวน 5 คนที่เป็น บอร์ด กยท. ประกอบด้วย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ กรรมการ กยท. และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมกรรมการอีก 4 คนที่เป็นกรรมการ กยท. ต่อ นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์ กรรมการ , นายเจริญ นาคะสรรค์, นายพีระพันธ์ เหมะรัตน์ และนายสุนทร รักษ์รงค์ พร้อมให้ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นเลขานุการ และหัวหน้ากองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ


โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณธต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยในการสรรหาให้คำนึงถึงความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 2. เสนอชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณา