รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดการประชุมสัมนา “เครือข่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0”


รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดการประชุมสัมมนา “เครือข่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ พร้อมผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่ให้สามารถยืนหยัดบนโลกธุรกิจงได้อย่างยั่งยืน

วันนี้ (23 ม.ค.63) ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมนา “เครือข่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0” ประจำปี 2563 โดยมีนางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา นางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา นางสาวดวงกมล แก้ววิชิต ประกันสังคมจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้ประกอบการ SME ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้แทนสถานประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจจะต้องมีการปรับเปลี่ยน (Transforming) ธุรกิจของตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หากยังดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบความคิดเดิมๆ ธุรกิจจะเสียโอกาสจากการพัฒนา การใหม่ที่จะไปแข่งขันกับผู้ประกอบกิจการรายอื่นๆ หรือผู้ประกอบกิจการรายใหญ่ได้และกลายเป็นผู้ล้าหลัง ทำให้ไม่สามารถยืนหยัดอยู่ต่อไปในโลกธุรกิจยุคใหม่ได้ ซึ่งการจัดทำโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและบริการเพื่อที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่สถานประกอบกิจการอีกแนวทางหนึ่ง ให้สามารถยืนหยัดบนโลกธุรกิจในยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพสู่ SME 4.0 (STEM Workforce Towards SME 4.0) โดยมีเป้าหมายในการ Re-skill แรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะระบบการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบให้กับพนักงาน รวมทั้งผู้ประกอบกิจการที่จะต้องปรับทัศนคติในการดำเนินกิจการจากการบริหารในระบบครอบครัวมาเป็นการบริหารแบบมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวข้ามไปสู่ประเทศไทย 4.0 รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ สร้างจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข้าใจถึงความสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการทำงานและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการพัฒนาบุคลากรภายในสถานประกอบกิจการ

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP หรือวิสาหกิจชุมชนผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงานผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกิดนวัตกรรมแปลกใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0 และขยายการให้บริการภาครัฐเกี่ยวกับการให้คำแนะนำกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้ผู้ประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบและผู้เกี่ยวข้อง ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง ผ่านกลไกการประสานความร่วมมือตามแนวทาง “ประชารัฐ” ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการให้คำปรึกษาการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบกิจการ SME/ กลุ่ม OTOP หรือวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

ข้อมูลข่าวและที่มา: ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/สุนทรี ทับมาโนช/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา