กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับชาวประมงพื้นบ้าน จัดกิจกรรมปฏิบัติการ SAVE เพื่อนมาเรียม “รณรงค์ตักขยะทะเล 2 อำเภอ 1 ทะเล เพื่อตรังยั่งยืน”

ที่บริเวณท่าเทียบเรือบ้านตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปฏิบัติการ SAVE เพื่อนมาเรียม “รณรงค์ตักขยะทะเล 2 อำเภอ 1 ทะเล เพื่อตรังยั่งยืน” โดยมี นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการสำนักป่าชายเลน นายไมตรี แสงอริยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน เข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้ จากการที่จังหวัดตรัง ได้ร่วมกับภาคีความร่วมมือ ขับเคลื่อนโครงการตรังยั่งยืนทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายหลักในจัดการปัญหาขยะพลาสติก และโฟม ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายประมงพื้นบ้าน ที่ตระหนักดีว่าปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพประมงองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ จึงร่วมกับจังหวัดตรัง เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชนจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของพี่น้องเครือข่ายที่จัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะทะเล

โดยกิจกรรมภายใต้วัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ อบรมสร้างความตื่นรู้ต่อสถานการณ์ปัญหาขยะทะเล พร้อมปฏิบัติการความร่วมมือตักขยะในทะเล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เติมความรู้ ความเข้าใจ ในการร่วมกันแก้ปัญหาขยะ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดการขยะ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม กว่า 400 คน จากเครือข่ายประมงพื้นบ้าน จังหวัดตรัง เครือข่ายอาสาสมัครหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งทั้งหมดจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การเสวนาทางวิชาการ การร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การเก็บ และคัดแยกขยะจากทะเล

ข้อมูลข่าวและที่มา: ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์/ วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง