ที่โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความตระหนัก เตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ และส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 อันเป็นผลมาจากอัตราการเกิดลดลง และความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข จึงทำให้จำนวนประชากรสูงอายุมีอายุเพิ่มขึ้น ทำให้หน่วยงานภาครัฐต้องเตรียมความพร้อมประชากรเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี เป็นหลักชัยของครอบครัวและสังคม รวมถึงการส่งเสริมให้ประชากรมีการเตรียมความพร้อมใน 3 มิติ คือ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านสังคม และมิติด้านเศรษฐกิจ

สำหรับโครงการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ รวมทั้งกระตุ้นให้สังคมเกิดความตระหนักในศักยภาพของผู้สูงอายุ ที่จะมีบทบาทสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการนำพาชุมชนไปสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ศพอส.) ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) และผู้แทนจาก อปท. เข้าร่วม จำนวน 100 คน

 

ข้อมูลข่าวและที่มา: อภิชาติ เหล็มปาน/วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง