รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญ ณ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงในพื้นที่ได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 20 ม.ค. 63 ที่โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาณสุข พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี เยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญ และให้กำลังใจแก่คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีนายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ นายแพทย์อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ตลอดจน คณะแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าสาธารณสุข อสม. ร่วมให้การต้อนรับ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธาณสุข กล่าวว่า “จากการลงพื้นที่ได้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้ปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในอำเภอโคกโพธิ์ทุกแห่ง จัดทีมลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พร้อมจัดอบรมเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต. ให้เป็นผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Manager) ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีภาวะติดบ้านติดเตียง (Care Giver) ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ ทั้งหมด 3 รุ่น ครอบคลุมครบทั้ง 12 รพ.สต. เพื่อเป็นผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

โดยในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ พบว่ามีผู้ป่วยติดบ้าน จำนวน 458 คน ติดเตียง 98 คน และผู้ป่วยระยะประคับประคอง จำนวน 35 คน รวมถึงพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอ ให้เป็นประจำบ้าน ซึ่งในอำเภอโคกโพธิ์ มี อสม. ทั้งหมด 880 คน โดยกระดับ อสม. จำนวน 85 คน เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลสุขภาพคนในชุมชน

นอกจากนี้ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ยังเป็นศูนย์รับส่งกลับดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ระยะพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ (Intermediate Care) จากโรงพยาบาลใหญ่ เช่น โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลยะลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ กลับมาดูแลต่อ เฉลี่ย เดือนละ 10 ราย ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาใกล้บ้าน รวมถึงช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่ได้ อีกทั้ง ได้ร่วมกับชุมชนสนับสนุนจัดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ทำโฮมสเตย์บ้านทรายขาว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้การทำสวนแบบสวนผสมผสาน รู้วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ของคนในชุมชน สองศาสนาระหว่าง พุทธ-มุสลิม นับเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกทางหนึ่ง

ปัจจุบันโรงพยาบาลโคกโพธิ์ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ระดับ F1 ขนาด 60 เตียง มีเตียงให้บริการจริง 104 เตียง ประชากรที่รับผิดชอบประมาณ 67,269 คน มีผู้ป่วยนอกรับการตรวจเฉลี่ยวันละประมาณ 450 คน และผู้ป่วยในเฉลี่ย 580 คนต่อเดือน

 

ข้อมูลข่าวและที่มา: ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา