“พระ”ลุกขึ้นมาสื่อสาร ใช้โทรศัพท์ผลิตสื่อ
หวังสะท้อนวิถีพหุปัตตานี

พระปัตตานี จัดอบรมทักษะพื้นฐานการถ่ายภาพและผลิตสื่อง่ายๆ ด้วยโทรศัพท์มือถือ หวังสะท้อนความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรม

ที่วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ปัตตานี พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะ จ.ปัตตานี ร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนา จ.ปัตตานี จัดอบรมการถ่ายภาพและตัดต่อง่ายๆ ด้วยโทรศัพท์มือถือ โดยการนำองค์ความรู้ทักษะของนักสื่อสารมวลชนสอนการใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นเครื่องมือหลักผลิตและเผยแพร่ โดยช่วงแรกเรียนรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ การรู้จักอุปกรณ์เครื่องมือ การรู้จักจัดองค์ประกอบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จากนั้นให้ทดลองการปฏิบัติจริง ด้วยการถ่ายภาพเรื่องราวตามที่กำหนดแล้วมาตัดต่อ เพื่อเพิ่มทักษะการถ่ายภาพมาผลิตและเผยแพร่ได้ง่ายๆ ด้วยโทรศัพท์มือถือ

พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะ จ.ปัตตานี กล่าวว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวล้ำที่ทันสมัยอย่างเร็วมาก การผลิตและเผยแพร่สามารถทำได้ง่าย จึงเห็นความสำคัญที่จะเพิ่มทักษะความรู้ให้กับพระสงฆ์ได้เข้าใจหลักการใช้โซเชียลได้อย่างมีประสิทธิภาพและต้องถูกวิธี นำไปสู่การใช้เป็นช่องทางเผยแผ่พุทธศาสนาสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าใจง่าย ไม่ว่าจะเป็นหลักธรรมคำสอน การบรรยายธรรม กิจกรรมประเพณี กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนการท่องเที่ยวทำบุญ การเยี่ยมชมสิ่งปลูกสร้างทางสถาปัตยกรรมพุทธศาสนา ล้วนสามารถแฝงหลักธรรมคำสอนได้ทั้งนั้น จึงมองว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พระสงฆ์ควรเรียนรู้และปรับนำไปใช้ให้ทันโลกสมัยปัจจุบัน

“พวกเราต้องช่วยกันสื่อสิ่งดีๆ ออกไป ด้วยการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ที่เขาเรียกว่าโลกโซเชียล เราสามารถผลิตสื่อและบอกคนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะวงแคบ ฉะนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจะผลิต “สื่อสีขาว” เพราะพวกเราเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนา การสื่อสารทั้งหมดต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักพุทธธรรมที่เอื้อต่อสื่งที่เรียกว่าสันติสุข สันติภาพ และเป็นคนที่รับผิดชอบสื่อสิ่งที่ดีออกไป ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น เพราะงั้นเราต้องเรียนรู้สื่อสารเรื่องพวกนี้ออกไปให้มากที่สุดด้วย “สื่อสีขาว” ที่บริสุทธิ์ ที่แฝงไปด้วยความดีทั้งหลายทั้งปวง”

พระสิริจริยาลังการ กล่าวอีกว่าเห็นด้วยกับหลักการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือจากแนวความคิดของคนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ เป็นเจ้าของแนวคิดสู่หลักการแก้ไขปัญหาช่องทางเดียวกัน โดยเฉพาะการสะท้อนภาพกิจกรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันหลากหลาย ที่มีอยู่ในอดีตจนปัจจุบัน สู่คนภายนอกว่ายังเกิดอยู่และมีอยู่จริง