BAM เปิดสำนักงานภูเก็ตรองรับการขยายธุรกิจ พร้อมให้บริการปรับโครงสร้างหนี้ และจำน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรกับลูกค้า ชี้สำนักงานต่างจังหวัดถือเป็นเครือข่ายส่งเสริมธุรกิจของ BAM ที่เข้มแข็งสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และคุ้นเคยกับชุมชนท้องถิ่นเป็นดี
วันนี้ (20 มกราคม 2561) ม. ร. ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดสํานักงานแห่งใหม่ เลขที่ 5/5, 5/11 หมู่ที่ 8 ตําบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหาร HAM นายกเทศมนตรี ตําบลฉลอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร B.A.M แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมงานพิธีเปิด สํานักงานภูเก็ตอย่างเป็นทางการ


นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า “BAM เป็นองค์กรที่ทําหน้าที่บริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพในระบบ สถาบันการเงิน และฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตลอดระยะเวลาของการดําเนินงาน HAM มีการบริหารงาน ให้เติมใดอย่างต่อเนื่อง นอกจากการวางกลยุทธ์จัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ และเทคโนโลยีให้ทันสมัยแล้ว หนึ่งในแผนงานพัฒนาธุรกิจของเรา ก็คือ การขยายและปรับปรุงสํานักงานให้ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีสํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขารวมทั้งสิ้น 26 แห่ง ในครั้งนี้ได้ทําการเปิดสํานักงานภูเก็ต อย่างเป็นทางการ โดยสํานักงานภูเก็ตแห่งนี้ จะดูแลกสังหาฯ และลูกค้า BAM ทั้งในจังหวัดและครอบคลุม จังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงาด้วย”

ทั้งนี้ สํานักงานต่างจังหวัตถือได้ว่าเป็นเครือข่ายที่ส่งเสริมธุรกิจของ BAM ได้อย่างเข้มแข็ง เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และมีความคุ้นเคยกับชุมชนในท้องถิ่น ทําให้เข้าใจสภาพตลาดได้เป็นอย่างดี สํานักงานต่างจังหวัดมีการวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการออกบูธ นับเป็นช่องทางในการสร้างฐานลูกค้า และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สําหรับจังหวัดภูเก็ต ถือเป็นศูนย์กลางอันดามัน ที่มีโครงสร้างพื้นฐาน เหมาะสมแก่การลงทุนสูง ตามข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจ มีการรวมแผนขยาย ธุรกิจการค้าให้เจริญเติบโตทุกด้านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเมืองการท่องเที่ยวระดับโลก มีการเร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนรองรับนักท่องเที่ยวจากนานาชาติ และมีโครงการรถไฟฟ้ารางเบา (Tramway) โดยแนวเส้นทางมาสิ้นสุดที่ตำบลฉลองนี้ด้วย ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุน ส่งผลให้ความต้องการด้านอสังหาฯ เพื่อประกอบธุรกิจการค้าหรือเป็นที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นด้วย


“ BAM มีอสังหาริมทรัพย์มากมาย ทุกประเภท ตั้งอยู่บนทําเลดี ราคาเหมาะสม ที่จะเป็นทางเลือกสร้างโอกาสให้นักลงทุนหรือประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง สําหรับลูกหนี้ก็สามารถปรับโครงสร้างหนี้ โดย BAM จะช่วยเหลือลูกหนี้ที่สุจริตได้มีโอกาสพลิกฟื้นคืนเครดิต และนำทรัพย์กลับคืนไปใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง BAM พร้อมที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้แผนงานพัฒนาระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต” นายบรรยง กล่าว

นอกจากนี้ ในโอกาสเปิดสํานักงานแห่งใหม่ BAM ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับมูลนิธิบ้านเด็กตะวันฉาย มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงวัยภูเก็ตอีกด้วย