รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ จ.สงขลา เตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 20-21 มกราคม 2563 แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อให้การดำเนินงานในการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ และนอกพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

18 ม.ค. 63 ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 20-21 มกราคม 2563 โดยมี นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 (7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายอย่างพร้อมเพรียง

นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า การประชุมพร้อมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 20-21 มกราคม 2563 แก่บุคลากรในสังกัดในครั้งนี้ เป็นการทบทวนการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ และนอกพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้น Contents หรือ เนื้อหาสำคัญที่สุด ซึ่งการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้ เป็นการประชุมนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ของปี 2563 เป็นโอกาสดีที่คณะรัฐมนตรีของกระทรวงต่าง ๆ จะได้ลงพื้นที่ติดตามการทำงาน และโครงการ พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่กลุ่มภาคใต้ชายแดน 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ที่มีอัตลักษณ์ มีเอกลักษณ์ จุดเด่น และความงดงามท่ามกลางพหุวัฒนธรรม โดยทุกหน่วยงานของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ทั้ง 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ทั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด รวมทั้งสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้ผนึกกำลังดำเนินงานอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ก่อนการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 20-21 มกราคม 2563 ในห้วงวันที่ 10-19 ม.ค.63 , ระหว่างจัดการประชุม 20-21 ม.ค.63 และหลังการประชุมในวันที่ 22-28 มกราคม 2563 โดยยึดเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ และนอกสถานที่ ประกอบด้วย ภารกิจของรัฐมนตรี และคณะ ในการลงพื้นที่การตรวจราชการสำคัญกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน รวมทั้งผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงพื้นที่ของแต่ละกระทรวงตามจังหวัดต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมการศึกษา , การค้าการลงทุน , การค้าชายแดน , การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม , ระบบโลจิสติกส์ , สังคมพหุวัฒนธรรม , การพัฒนาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะยางพารา , การวางแผนป้องกันสาธารณภัย ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอในประเด็นแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 2562-2565 , ประเด็นการสะท้อนความคิดเห็นภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ , การนำเสนอประเด็นแนวทางการร่วมพัฒนา-แก้ไขปัญหาในพื้นที่ , โครงการที่ต้องการนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน รวมทั้งการนำเสนอความพร้อมด้านต่าง ๆ ของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ และสีสันการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยให้มีการทำงานเป็นทีม มีการซักซ้อม เตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานในการส่งข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐสู่ประชาชน เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสร้างการรับรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชน สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข่าว-สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา/ ภาพ-สุพจน์ อารักษาโรจน์