รองอธิบดีกรมบัญกลางเยี่ยมชมความคืบหน้าท่าอากาศยานเบตง จ. ยะลา

วันที่ 18 มกราคม 2563 นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน มอบหมายให้นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ นางภัทรพร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลางและคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานของท่าอากาศยานเบตง พร้อมรับฟังบรรยายสรุปความพร้อมการเปิดให้บริการของท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ประชุมรายงานข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างอัตรากำลังบุคลากร การเตรียมพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และเข้าเยี่ยมชมภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในอาคาร โดยในขณะนี้ งานก่อสร้าง ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินรวมถึงอาคารที่พักผู้โดยสาร ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ สำหรับงานก่อสร้างอาคารหอบังคับการบิน และอาคารเครื่องช่วยการเดินอากาศ VOR/DME ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กำลังดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 พร้อมบุคลากรสำหรับการปฏิบัติงานด้านจราจรทางอากาศ สำหรับสายการบินที่ลงพื้นที่เบตงแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาเส้นทางบินมาเบตงคือ สายการบินนกแอร์และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ซึ่งมีความสนใจที่จะเปิดให้บริการแต่ขอศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ได้ตรงความต้องการ รวมทั้งเตรียมประกาศพื้นที่เชิงพาณิชย์เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบต่างๆ มาเปิดให้บริการ โดยกรมท่าอากาศยานมีนโยบายที่จะให้ผู้ประกอบการจากชุมชนเข้ามาประกอบการภายในท่าอากาศยาน เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้ท่องถิ่น ซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตงในเดือนมิถุนายน 2563 ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการจัดโครงสร้างอัตรากำลัง จำนวนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรักษาความปลอดภัย การเปิดพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่จำเป็นในการให้บริการผู้โดยสาร รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ระหว่างสองหน่วยงาน

สำหรับท่าอากาศยานเบตง ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ ต. ยะรม อ. เบตง จ. ยะลา ห่างจากตัวเมืองเบตงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาคารที่พักผู้โดยสารขนาด 7,000 ตารางเมตร ที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 300 คนต่อชั่วโมง อาคารจอดรถยนต์รองรับได้สูงสุด 140 คัน และทางวิ่ง ขนาด 30×1800 เมตร ลานจอดอากาศยานขนาด 94×180 เมตร สามารถรองรับอากาศยานขนาด ATR72 พร้อมกัน 3 ลำในเวลาเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดยะลา และการเชื่อมต่อสู่ประเทศมาเลเซียที่ด่านเบตงและพื้นที่ใกล้เคียงจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเพิ่มขึ้นจากปีละ 600,000 คน เป็น 1,000,000 คนต่อปี และมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี