OPEN HOUSE เปิดหลักสูตร “GLOBAL CITIZEN” สร้างวิชาชีวิตให้เยาวชนรุ่นใหม่

LAMPS BY HATYAI U. ร่วมกับ YourNextU YOUNG เปิดหลักสูตร GLOBAL CITIZEN เน้นการสร้างคุณสมบัติ 6C ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีความพร้อมในโลกยุคใหม่

ในโลกปัจจุบัน การศึกษาที่เน้นเพียงวิชาการไม่เพียงพอที่จะส่งเสริมให้เด็ก ๆ เติบโตและปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงรอบตัวได้ “สิ่งที่ YourNextU YOUNG ให้ความสำคัญจึงไม่ใช่วิชาการ ไม่ใช่วิชาชีพ แต่เป็นวิชาชีวิต (life skill)” อันประกอบไปด้วย 6C ได้แก่ สร้างความสามารถ(Competence) เสริมความเชื่อมั่น(Confidence) สร้างตัวตน(Character) ใส่ความเข้าใจและห่วงใย(Caring) สานความสัมพันธ์(Connection) สร้างสรรค์สิ่งที่ดี(Contribution) ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญที่ช่วยต่อยอดฐานอันแข็งแกร่งของเด็กทุกคน และทำให้เด็กเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในทุกแง่มุมของชีวิต

LAMPS BY HATYAI U. หลักสูตรการเรียนรู้เพื่ออนาคต ม.หาดใหญ่ ร่วมกับ YourNextU YOUNG มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ที่อยากสร้างเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีความพร้อมในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง (Global Citizen) จึงร่วมมือกันจัดหลักสูตร “GLOBAL CITIZEN” ที่เน้นการสร้างคุณสมบัติ 6C ที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยโครงการนี้คือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้โครงการ LAMPS ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีความสมบูรณ์ครบองค์ประกอบในด้าน P: People and Personality

งาน open house ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดหลักสูตร GLOBAL CITIZEN เพื่อให้ผู้ปกครองและเยาวชนในภาคใต้ได้ทำความรู้จักหลักสูตร พร้อมทั้งมีหัวข้อเสวนาเพื่อสร้างความรู้ให้ผู้ปกครอง และมีกิจกรรมเวิร์คช็อปให้ลูกหลานได้สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและเป็นการทดลองการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่อีกด้วย

ทั้งนี้ LAMPS BY HATYAI U. หลักสูตรการเรียนรู้เพื่ออนาคต ม.หาดใหญ่ เปิดสอนหลักสูตรเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป ที่สนใจรายวิชาเฉพาะทางและเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งหลักสูตรการเรียนรู้เพื่ออนาคต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ต่อยอดจาก สถาบันดนตรี Pop Music Academy ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้เปิดทำการสอนวิชาดนตรีและศิลปะ สำหรับมาในระยะหนึ่งและได้ผลการตอบรับและประสบความสำเร็จมาแล้ว โดยโครงการ LAMPS BY HATYAI U. จะเน้นทักษะทางด้านการปฏิบัติ เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน ถึงระดับชั้นสูง ในด้าน L: Language (ภาษา), A: Art (ศิลปะ), M: Music (ดนตรี), P: People and Personality (การพัฒนาตนเอง) และ S: Sports (การกีฬา) โดยจัดการเรียนการสอนเน้นคอร์สระยะสั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะของตนเอง และได้ศึกษาจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างแท้จริง