จิตอาสาจังหวัดสงขลา ส่งมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ตามกิจกรรมจิตอาสาของขวัญปันรัก ปี 2563 แก่ผู้สูงอายุ 100 ปี ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

17 ม.ค. 63 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้นำคณะจิตอาสาจังหวัดสงขลา ไปมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 10 ราย ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกิจกรรมจิตอาสาของขวัญปันรัก ปี 2563 โดยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จังหวัดสงขลา ได้ร่วมกันมอบกระเช้าผ่านทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา เพื่อนำไปจัดสรรส่งมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป และผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นการแสดงถึงความห่วงใย ความเคารพต่อผู้สูงอายุ อีกทั้ง ได้ไปรับทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และการให้คำแนะนำแก่บุตรหลานในการดูแลผู้สูงอายุ

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “ในไม่ช้านี้ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลาจึงต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในการดูแลสุขภาพ คุณภาพชีวิต การรักษาพยาบาล และการอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจผู้สูงอายุในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำแผนการดำเนินงาน จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ พบผู้สูงอายุตั้งแต่ 100 ปี ถึง 115 ปี ซึ่งยังมีสุขภาพที่ติดอยู่ในเกณฑ์ดี และได้รับการดูแลจากลูกหลานอย่างอบอุ่น

ข้อมูลข่าวและที่มา: อรรคพงษ์ บุญชีพ/วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา