“นิพนธ์” เดินหน้าติดตามภัยแล้งในพื้นที่ 5 จชต. พร้อมมอบนโยบาย เร่งกำชับทุกหน่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง ก่อนทำการเปิดศูนย์เฉพาะกิจ สนับสนุนและป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตลอดจนปล่อยขบวนเครื่องจักรกลสาธารณภัย และเยี่ยมชมนิทรรศการภัยแล้ง

วันที่ 16 ม.ค. 63 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย และเปิดกิจกรรมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2563 ณ อาคารประชุมต้นปาล์ม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และรองผู้ว่าราชการ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จิตอาสา ตำรวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม มูลนิธิ และภาคเอกชน ในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย โดยมีนายมาหะมะพีสกรี วาแม ผอ.ศูนย์ ปภ.12 สงขลา รายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบของ ปภ.เขต 12 สงขลา และรับฟังการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งจากรองผู้ว่าราชการ 5 จังหวัดชายแดนใต้


ทั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ได้มอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการ 5 จังหวัดชายแดนใต้ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด เพื่อประเมินติดตามสถานการณ์น้ำและปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกระตุ้น ภาคราชการ ภาคเอกชน ประชาชน จิตอาสา มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งรวมทั้งทราบถึงขั้นตอนการขอความช่วยเหลือจากภาครัฐบาล ภายหลังการมอบนโยบาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา พร้อมปล่อยขบวนเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปประจำในจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ อาทิ รถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำระยะไกล และเยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา ศูนย์อุตุนิยมภาคใต้ฝั่งตะวันออก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองพลพัฒนาที่ 4 และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12


นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กล่าวว่า “วันนี้ตั้งใจที่จะมาประชุมในเรื่องของการเตรียมการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งข้อมูลจากการคาดหมายปริมาณน้ำฝนในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาคือตั้งแต่เดือนมกราคมจสถึงเดือนพฤษภาคม 63 ของกรมอุตุนิยมวิทยา ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จะมีปริมาณน้ำโดยรวมต่ำกว่าค่าปรกติ หลายรายที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภค รวมถึงความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรด้วย ดังนั้นทเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการป้องกันปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จึงได้จัดการประชุมในวันนี้ เพื่อเตรียมการรับมือกับปัญหา และเตรียมการในการวางแผนว่า จากนี้ไปตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพษภาคมจะเป็นต้นฤดูฝนแรก เราจะต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง ในการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงถือโอกาสนี้ได้นำเรียนกับทุกจังหวัดในพื้นที่”