‘ม.อ.’เปิดโมเดลด้ามขวาน 4.0  

ชูพหุวัฒนธรรม-ประตูสู่อาเซียน 

ม.อ.พร้อมเครือข่ายอุดมศึกษา ดันแผน”ด้ามขวาน 4.0” เชื่อมแผนเศรษฐกิจใหม่ “BCG Model” สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนใต้!

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมเกษม ลิ่มวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีการจัดงาน “BCG in action @ Southern of Thailand : ด้ามขวาน 4.0” โดยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคใต้ ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้างานวิจัยภายใต้การสนับสนุน Innovation Hub และ Big Rock ปี 2560

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า จากการที่ประชาคมวิจัยได้มีโอกาสนําเสนอและมอบสมุดปกขาว “BCG in Action : การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BioCircular-Green Economy)” เพื่อให้ข้อมูลว่า BCG Model เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการ สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการนําองค์ความรู้ มาต่อยอดฐานความเข้มแข็งภายในของประเทศไทย

“บริบทในการพัฒนาประเทศต้องนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน พัฒนา 3 มิติ คือคน ต้องเตรียมให้พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 คนในยุคหน้าต้องอยู่ในเมือง ดังนั้นเมืองต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ตอนนี้เราต้องปักหมุดให้ภาคใต้เชื่อมโยงส่วนบนของอาเซียน และ ส่วนล่างของอาเซียน เราต้องกระจายความมั่งคั่งออกไปยังเมืองหลัก เมืองรองอื่น ๆ สร้างเมืองใหม่ ๆ รองรับคนในศตวรรษหน้า” ดร.สุวิทย์ กล่าว

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ผลิตงานวิจัยต่าง ๆ เรามีมหาวิทยาลัย 5 วิทยาเขต พร้อมขับเคลื่อนกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้ ภาครัฐ เอกชน ซึ่งสอดคล้องกับรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อน โมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG in Action : การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Circular-Green)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พยายามขับเคลื่อนความรู้พร้อม ๆ กับพหุวัฒนธรรม ม.อ. มุ่งพัฒนาภาคใต้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศผ่านโมเดล “ด้ามขวาน 4.0” เพราะภาคใต้เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณภาพ เป็นประตูสู่อาเซียน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และ ฟิลิปปินส์ แผนเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาภาคใต้อย่างมั่นคง มุ่งเน้นไปที่การทำเกษตรที่มีคุณภาพ และ อาหาร รวมทั้งการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย

“แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ลืมคือสุขภาพของคนใต้ เราต้องนำความรู้ที่เชื่อมโยงกับกระทรวงสาธารณสุข มาพัฒนาคุณภาพชีวิต นำเทคโนโลยีมาสร้างโอกาสเพิ่มให้มีชีวิตที่ดีขึ้น” ผศ.ดร.นิวัติ กล่าว