จังหวัดสตูล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2563

วันนี้ 7 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมกาหลง อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และเยาวชนภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูล