สงขลา – เปิดประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และแนวคิดการทำงาน “ผอ.ดารณี” ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ หาดใหญ่ พร้อมบทบาทร่วมขับเคลื่อนสงขลาสู่ “ไมซ์ซิตี้”

“ตลอด 27 ปีที่ผ่านมา อยู่ในธุรกิจ MICE มาโดยตลอด โดยงานหลักๆ เป็น Organizer”
นางสาวดารณี ทองประชุม ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เผยประสบการณ์ ก่อนมารับหน้าที่ “ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิรริ าชสมบัติครบ ๖๐ ปี คนที่ 2 ต่อจาก “นายศิริชัย เชาวนปรีชา” 

ถ้าถามว่าอะไรคือความสำเร็จที่ผ่านมา แน่นอนก็ต้องเป็นเรื่องการจัดงาน Exhibition หรือ Event ต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านรายรับ การประสบความสำเร็จของผู้ออกบูธ ความพึงพอใจของผู้เข้าชมงาน รวมถึงการที่งานของเราเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมาย

ซึ่งการจะทำงานให้ประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยการวางแผนที่ดี ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน มีการแก้ปัญหาได้ดีเมื่อไม่เป็นไปตามแผน และสิ่งสำคัญต้องมีทีมงานที่ดี ด้วยการสร้างทีมงานที่ดี

ดารณี ทองประชุม

ผอ.ดารณี กล่าวถึงนโยบาย แนวทางหรือทิศทางในการจัดงานของศูนย์ประชุมฯในภาพรวมปี 2563 ว่ามีหลายแนวทางที่ต้องทำควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็น การรักษามาตรฐานของความเป็นศูนย์ประชุมระดับนานาชาติ ที่พร้อมให้บริการแก่ผู้จัดงานทั้งในและต่างประเทศด้วยทีมงานคุณภาพที่จะไม่ใช่แค่บริการพื้นที่ แต่เรายินดีบริการให้ครบวงจรของการจัดงาน ด้านการจัดงานแสดงสินค้าและการจัดประชุม ด้วยความเป็นมืออาชีพของบุคลากรในการเป็น Organizer เราจะจัดงานใหม่ๆ เพิ่มเติมจากเดิม และปรับปรุงงานที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วให้สมบูรณ์และตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น

ส่วนการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ ทางศูนย์ประชุมฯ ยินดีที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่กับทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันตามนโยบายของจังหวัดสงขลา ซึ่งการที่จังหวัดสงขลาจะก้าวเข้าสู่ “ไมซ์ซิตี้”

ในปี 63 นั้น ถ้ามองถึงเรื่องศักยภาพจังหวัดที่มีความพร้อมต่อการได้รับเลือกเป็นไมซ์ซิตี้นั้น สงขลาถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีศักยภาพ หากมองตามเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกเมืองไมซ์ซิตี้ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ซึ่งจังหวัดสงขลาถือว่ามีพื้นฐานที่ดี แม้จะยังต้องปรับปรุงพัฒนาบ้างประเด็นให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการแต่งตั้งจากจังหวัดสงขลาให้เป็น “คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความเป็นไมซ์ซิตี้” เพื่อให้ภารกิจดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยฯ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานภายในมหาวิทยาลัยขึ้นมาอีกชุด เพื่อเสริมการทำงานควบคู่กับจังหวัดสงขลา โดยได้แต่งตั้งให้ศูนย์ประชุมนานานาชาติฯ เป็นหนึ่งในคณะทำงานชุดดังกล่าวด้วย

นอกจากนั้น ยังได้รับความไว้วางใจจากทั้งจังหวัดสงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นที่ตั้งของสำนักงาน Songkhla Convention and Exhibition Bureau หรือ SCEB โดยใช้พื้นที่บริเวณปีกอาคารด้าน Convention Hall ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปรับปรุงเป็นอาคารส􀄘ำนักงาน โดยมีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2563