นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา เผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 แห่ง และเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่

โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง ได้วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งในการจัดงาน Field Day จะมีหน่วยงานเข้ามาให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ และมีฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยี ช่องทางการตลาดแหล่งข้อมูลความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/สมุนไพร ไม้ผล ปศุสัตว์ และประมง เป็นต้น


นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในส่วนของภาคใต้ มีแผนการเปิดงาน Field Day โดยผู้บริหารกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 4 จุดหลัก ได้แก่

ครั้งที่ 1 จังหวัดสตูล 9 มกราคม 2563 สินค้าหลัก : ข้าว ณ ศพก.ละงู โดยมี อธิบดีกรมการข้าวเป็นประธาน

ครั้งที่ 2 จังหวัดชุมพร 7 พฤษภาคม 2563 สินค้าหลัก : ผลิตภัณฑ์ผึ้งโพรง ณ ศพก.พะโต๊ะ โดยมี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน

ครั้งที่ 3 จังหวัดพังงา 21 พฤษภาคม 2563 สินค้าหลัก : พืชผัก ณ ศพก.ท้ายเหมือง โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธาน

ครั้งที่ 4 จังหวัดนราธิวาส 18 มิถุนายน 2563 สินค้าหลัก : ลองกอง ณ ศพก. ระแงะ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญชวนเกษตรกรร่วมเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตใหม่ ๆ ในการจัดงาน Field Day แต่ละจังหวัด โดยกิจกรรมหลักจะมีสถานีเรียนรู้ที่บูรณาการองค์ความรู้จากหลายหน่วยงานซึ่งเน้นเนื้อหา และเทคโนโลยีที่จำเป็นในกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อถ่ายทอดให้เกษตรกรได้รับทราบ การให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐ นิทรรศการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร รวมทั้งภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน และมีกิจกรรมเสริมอาทิ เช่น การแสดงและจำหน่ายสินค้าของ สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สามารถสอบถามข้อมูลการจัดงาน Field Day ได้ ณ สำนักเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัด