เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น. นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯและนายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลฯ

พร้อมด้วยประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส พบปะสังสรรค์ เลี้ยงแสดงความยินดีให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานดีเด่น(กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ)ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยครอบครัว ที่ห้องอาหารภายในสวนสัตว์สงขลา และชมสวนสัตว์และการแสดงของสัตว์

ทั้งนี้ได้กล่าวพบปะให้ทุกคนได้ทราบถึงความปรารถนาดีของรัฐบาลที่มีต่อพี่น้องประชาชนผ่านทางโครงการต่างๆลงสู่พื้นที่ และขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นสื่อกลางนำไปบอกกล่าวและให้การสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลและให้กำลังใจซึ่งกันและกันต่อไป