นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. กล่าวว่า ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือจากเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีนักศึกษาที่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ซึ่ง ศอ.บต. ทราบว่า กรมบังคับคดีร่วมกับ กยศ.มีกำหนดจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ของกองทุนฯ ได้เจรจาการชำระหนี้กับ กยศ. และหาแนวทางในการชำระหนี้ เพื่อลดการถูกบังคับคดี โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยของกรมบังคับคดีเป็นกลาง และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

“ ศอ.บต. โดยกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปพ.) ของเรา มีเครือข่ายบัณฑิตอาสาประจำอยู่ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2,249 ราย ซึ่งจะสามารถดำเนินการสร้างความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าวให้กับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นลูกหนี้ของ กยศ. จำนวนประมาณ 60,000 ราย”

นายธีรุตม์ กล่าวต่อว่า ในการนี้ ศอ.บต.จึงใครขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อลูกหนี้ดังกล่าวในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจะให้บัณฑิตอาสาของ ศอ.บต.ได้สร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดี ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดย “นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล” อธิบดีกรมบังคับคดี มีการเปิดเผยว่า กรมบังคับคดีร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัด “มหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้” เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เจรจาชำระหนี้ กับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในการหาแนวทางในการชำระหนี้ เพื่อลดการถูกบังคับคดี

โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยของกรมบังคับคดีเป็นคนกลาง และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กำหนดจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ดังนี้ 1. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา จัดในวันพฤหัสบดีที่ 13ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 073-361256 หรือโทรสารหมายเลข 073- 361257 หรือติดต่อผ่าน e –mail : [email protected]

2. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี จัดในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น.ณ อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร ห้องเรียน B 103 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ผู้สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 073- 335162 , 063-6075944 หรือโทรสารหมายเลข 073- 335161 หรือติดต่อผ่าน e –mail : [email protected]

3. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส จัดในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 –15.-30 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียล นราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผู้สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 073- 532739 – 40 หรือโทรสารหมายเลข 073- 532738 หรือติดต่อผ่าน e-mail : [email protected]

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบังคับคดี 0-2881-4999 หรือ สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 ต่อ 79 หรือ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 0 – 2887 – 5072 หรือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 02- 016 – 4888 ต่อ 550 – 588