“ดีป้า” เหนือล่าง ผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดดิจิทัลสากล

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดย นายพงศักดิ์ คงอารยะเวชกุล รักษาการผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ร่วมกันจัดทำแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief) เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

โครงการที่ร่วมจัดทำครั้งนี้ เป็นโครงการที่มีความพร้อมในทุกด้าน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฎิบัติการราชการ โดยตัวชี้วัดจะวัดด้านการพัฒนากำลังคน การรับรู้ และการเข้าร่วมเพื่อขอรับคำปรึกษา รวมไปถึงการสร้าง platform ออนไลน์ เพื่อนำเสนอสินค้าของกลุ่มจังหวัด ทางดีป้า และสภาอุตสาหกรรม มุ่งเน้นให้โครงการนี้ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประชาชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดดิจิทัลสากลได้ต่อไป