เปิดตลาดหาดใหญ่กรีนสมาย โรงพยาบาลหาดใหญ่

วันนี้ (13 ธันวาคม 2562) ณ บริเวณพระพุทธปฏิมากร โรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดงานพิธีเปิดตลาดหาดใหญ่กรีนสมายโรงพยาบาลหาดใหญ่
โดยสืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขเห็นความสำคัญของการบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยไม่มีสารเคมีอันตรายตกค้างเพราะการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

เพื่อมุ่งหวังให้ผู้รับบริการภายในโรงพยาบาลได้รับได้บริโภคอาหารที่สะอาดลดอันตรายการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดจึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม(ประเทศไทย)จำกัดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย


โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยมาดำเนินการซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย คือการนำวัตถุดิบที่ปลอดภัยมาผลิตทันอาหารไม่ว่าเนื้อสัตว์ไข่ผักผลไม้โดยต้องผ่านมาตรฐาน GAP PGS และเกษตรอินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่ง นอกจากการนำวัตถุดิบที่ปลอดภัยมาใช้ในโรงพยาบาลแล้วกิจกรรม 1 ตามนโยบายก็คือการหาพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรโรงพยาบาลหาดใหญ่จึงได้ดำเนินการให้มีตลาดกรีน ในโรงพยาบาลเพื่อเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายพืชผักจากเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานและมีการรวมกลุ่มกันในรูปแบบของวิสาหกิจด้วยผักที่จะมาจำหน่ายในตลาดหาดใหญ่กิน smile โรงพยาบาลหาดใหญ่จะต้องผ่านมาตรฐาน PGS และเกษตรอินทรีย์เท่านั้นอีกทั้งยังเป็นมาตรฐานขั้นสูงของการรับรองทางการเกษตร