เปิดแล้ว ที่นี้ที่เดียว หนึ่งเดียว

ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตาจังหวัดสงขลา (เชน ภูลิตา) ร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเสาไห้จังหวัดสระบุรี (โอฬาร คุ้มศึก) และ SDGsPGS สงขลา

เปิดอบรมบ่มเพาะ เกษตรกรอัฉจริยะบนพื้นฐานเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ “โครงการคืนถิ่น สร้างฐาน สืบสานศาสตร์พระราชา นำพาชุมชน”

รับสมัครผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ อบรมบ่มเพาะ ระยะเวลา ๖ เดือน

การรับสมัคร
๑. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
๒. รับจำนวน ๖ คน

สาระของการเรียนรู้และลงมือปฎิบัติ เพื่อสร้างทักษะวิชาชีวิต
– ศาสตร์พระราชากับการจัดการการพัฒนาการดำรงชีพและวิถีชุมชน
– จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที หลักองค์ความรู้ ๖ มิติ ตาม ภูมิสังคม (หลักการทรงงานของ ในหลวง ร.๙)
– การจัดการ ฟื้นฟู อนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า สิ่งแวดล้อม เพื่อการดำรงอยู่ของชุมชนแบบยั่งยืน
– การทำการเกษตรที่ สัมพันธ์กับ SDGs 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
– การทำการเกษตรที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS
– การใช้นวัตกรรมพลังงานทดแทน การจัดการในรูปแบบ Zero waste การ Reused เพื่อการทำแปลงเกษตรแบบ “ธรรมชาติช่สยธรรมชาติ”
– การออกแบบ และสร้างแผนงานการพึ่งพาตนเองในบริบทพื้นที่ทำกิน (ทฤษฎีใหม่ – ป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง – เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน)
– การสร้างปัจจัย ๕ ด้านเพื่อการพึ่งพาตนเอง
– รูปแบบการพัฒนาในระบบการผลิตแบบพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน
– เข้าใจและจัดการเรื่องจุลินทรีย์ เชื้อรา (ไตรโคเดอม่า เมตาเวอเรีย ยูคานิโอต) ที่สร้างคุณประโยชน์ในเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่เริ่มต้นปลูก จนสู่ผลผลิต และสร้างดินให้เอื้อต่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
– นวัตกรรมในด้านต่างๆ เพื่อช่วยในการจัดการ ที่ดำรงซึ่งสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
– การพัฒนาต่อยอดการสร้างอัตลักษณ์และแนวคิด องค์ความรู้เฉพาะบุคคล
– การสร้างเครือข่ายชุมชน
– การพัฒนาสู่การเป็นวิทยากรสืบทอดองค์ความรู้
– การจัดการระบบต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ในรูแบบชุมชนพึ่งพาตนเอง แบบครบห่วงโซ่


– การแปรรูป การสร้างอัตลักษณ์ การสร้าง Branding (Brand Ambassador, Brand Organization, Brand Product, Story Teller) และมาตรฐานชุมชนด้วยชุมชน
– การเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนจาก NIA
– งานชุมชนสัมพันธ์ และจิตอาสาโดยรอบชุมชนกสิกรรมไทยบ้านภูลิตา (บวร: บ้าน-วัด-โรงเรียน และ บรม: บ้าน-โรงเรียน-มัสยิด)
– ดูงานในที่ต่างๆ ของเครือข่ายศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา
– การพัฒนาต่อยอด ในรูปแบบ ตลาดชุมชน หน้าร้านหน้าสวน ตลาดชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน
– เสนอโครงการและประกวดโครงการ พื้นที่ ๑-๓ ไร่ รายกลุ่มๆ ๒ คน

ทีมวิทยากร ปราญชาวบ้าน และพี่เลี้ยงกว่า ๒๐ ท่าน มากด้วยประสบการณ์ จริงของแท้ คอยให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างโครงการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– วุฒิการศึกษาไม่สำคัญขอแค่เป็นคนดี มีความมุ่งมั่น และตั้งใจจริงพร้อมเดินตามรอยเท้าพ่อ
– ชายไทย / หญิงไทย
– อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป
– ขยัน ซื่อสัตย์
– ไม่มีคดีติดต่อ หรือทำสิ่งผิดกฎหมาย
– ไม่มีที่ทำกิน ครอบครัวยากจน

กติกา
๑. ฟรีตลอดการอบรม
๒. อยู่ครบหลักสูตร ๖ เดือน
– มีประกาศนียบัตรให้
– สนใจร่วมงานต่อกับกสิกรรมไทยบ้านภูลิตา สามารถต่อโครงการได้เลย
๓. ไม่ประพฤติผิดกฎหมาย

สิ่งที่ทางโครงเตรียมให้ตลอดโครงการ
๑. ที่พักตลอดโครงการ
๒. อาหารวันละ ๓ มื้อ (ทำกินกันเอง) ตลอดโครงการ
๓. อุปกรณ์ทำกิน เครื่องมือช่างเครื่องมือเกษตร
๔. วัสดุต่างๆ ในการทำแปลง
๕. และอื่นๆ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกระหว่างโครงการ

หลักฐานการสมัคร
๑. ประวัติโดยย่อ (เขียนแบบพิศดาร)
๒. สำเนาบัตรประชาชน
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. วุฒิการศึกษา (ถ้ามี)

 

สมัครที่ ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา
– คุณรดา มีบุญ (ประธานศูนย์-  ๐๖๓๙๖๙๑๙๑๖)
– id line 0639691916, 0883999396
– fb: ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไทยบ้านภูลิตา