จ.สงขลาจับมือป.ป.ช. ระดมกำลังต้านคอร์รัปชัน


จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา ภาคเครือข่ายภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมจัดกิจกรรมงานต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาไทย แหลมสมิหลา และหอประขุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวิชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภายในงานได้จัดกิจกรรมสงขลาเมืองสะอาด ราษฎร์รัฐร่วมใจ สร้างสำนึกไทยไม่โกง (Clean Songkhla Clean Thailand) ณ ศาลาไทย หาดสมิหลา ตั้งแต่เวลา 6.30-8.15 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเปิดกิจกรรม และผู้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณหาดชลาทัศน์และหาดสมิหลา สิ้นสุดบริเวณหลังสนามกีฬา ติณสูลานนท์/สระบัว


จากนั้นจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวิชิราวุธ เวลา 8.00 – 9.45 นาที โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี และจะมีการขับร้องเพลงต่อต้านการทุจริต การนำเสนอวิดิทัศน์กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันฯ และมีการมอบรางวัล ITA Award ประจำปี 2562 ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ระดับสูงมาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา


เวลา 9.30 น. พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงบริเวณงาน โดยมีพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน และมีการแถลงสารองค์การสหประชาชาติ โดยผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติ จากนั้นจะมีการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำหัวหน้าส่วนรชการขึ้นเวทีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปี 2562 และการแสดงรณรงค์ต่อต้านการททุจริตของชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต จากนั้นเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมนิทรรศการ และร่วมกันขับร้องเพลงต่อต้านการทุจริต