จังหวัดสตูล ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” “คนสตูลไม่ทนต่อการทุจริต”


วันนี้ (9 ธ.ค.62) นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสตูล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมราว 400 คน

พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นว่า ปัญหาการคอร์รัปชันของประเทศไทยเป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน และส่งผลเสียหายต่อประเทศทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษาในภาพรวม ประเด็นสำคัญคือ การสร้างการรับรู้และช่วยกันอย่างจริงจัง เมื่อรู้ว่ามีการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการใดหรือองค์กรใด ต้องร่วมมือกัน เพื่อให้การต่อต้านการทุจริตเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะการปลูกฝังแก่เยาวชน ซึ่งเป็นกำลังหลักสำคัญของชาติ เริ่มจากการมีวินัยสอนให้ไม่เอาเปรียบผู้อื่น เพราะการโกงเริ่มจากการเอาเปรียบผู้อื่น เช่น การลัดคิว การลอกข้อสอบ รวมถึงการเอาเปรียบในการจราจรการใช้รถใช้ถนนด้วยการคิดว่า “ให้ทางเขาแล้วเราจะมีทาง” ซึ่งต้องอาศัยกลไกทางสังคมร่วมด้วย

สำหรับการจัดงานฯ ในครั้งนี้ นายปิยะวัฒน์ คุระพูล เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 9 กล่าวว่า การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” นับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กลไกทางศาสนาและการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงขึ้นด้วย

กิจกรรมฯ ประกอบด้วย การรับสัญญาณถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) จากศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ, การจัดแสดงนิทรรศการต้านโกง โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล, การแสดงชุด “เด็กตูล ต้านโกง” ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล, การมอบเกียรติบัตรการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) Integrity & Transparency Assessment (ITA) ในระดับดี (A) จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ จังหวัดสตูล, องค์การบริการส่วนตำบลควนโดน, องค์การบริการส่วนตำบลควนสตอ, องค์การบริการส่วนตำบลกำแพง, องค์การบริการส่วนตำบลตันหยงโป, องค์การบริการส่วนตำบลนิคมพัฒนา, องค์การบริการส่วนตำบลย่านซื่อ และองค์การบริการส่วนตำบลท่าเรือ

ข้อมูลข่าวและที่มา: อมรรัตน์ จันทร์พริ้ม, สุนทรี ทับมาโนช, สวท.สตูล