พบโรคใบร่วงยางพารา ระบาดเพิ่ม พื้นที่ จ.ยะลา เกษตรกรได้รับผลกระทบ เสียหายแล้ว 2,160 ไร่


การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา เผยข้อมูล สวนยางพาราประสบปัญหาโรคใบร่วง Pestalotiopsis sp. ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 พบว่า ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดยะลา มีการแพร่กระจายของโรค ใน 3 อำเภอ คือ

1.อำเภอรามัน พื้นที่ยืนต้น 179,794 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 50 ราย เนื้อที่ 850 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.47

2.อำเภอเบตง พื้นที่ยืนต้น 327,727 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 40 ราย เนื้อที่ 1,210 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.37

และ 3.อำเภอบันนังสตา พื้นที่ยืนต้น 183,684 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 10 ราย เนื้อที่ 100 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.05

รวมเนื้อที่เสียหาย 3 อำเภอ 2,160 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.17 เกษตรกรได้รับผลกระทบ 100 ราย เพิ่มจากเดิม 400 ไร่ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งพบเนื้อที่ 1,760 ไร่

สำหรับปัจจัยหลักที่ทำให้โรคแพร่กระจาย ระบาดได้ง่าย และรวดเร็ว เกิดจากในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน มีความชื้นสูง เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรค

หากเกษตรกรชาวสวนยาง พบการระบาดของโรค หรือ สงสัยว่ามีอาการของโรคใบร่วง ซึ่งจะพบบนใบแก่ เป็นรอยสีเหลืองค่อนข้างกลม และต่อมาจะตายแห้ง โดยจะพบบนใบมากกว่า 1 แผล และต่อมาใบจะร่วงในที่สุด โดยเฉพาะมักจะเป็นกับสวนยางใหญ่ ที่เปิดกรีดแล้ว

ทั้งนี้ ให้ถ่ายรูป และแจ้งข้อมูลไปยังการยางแห่งประเทศไทยทุกสาขาใกล้บ้าน โดยด่วน เพื่อหาแนวทางป้องกันกำจัดไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายลุกลาม

ข้อมูลข่าวและที่มา: รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์, วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต, สทท.ยะลา