เร่งแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันไบโอดีเซลขาดตลาด ปรับราคาเพิ่มขึ้น!!

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมสงขลา ได้มีการประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันไบโอดีเซล(B100)ปรับราคาเพิ่มขึ้นและขาดตลาด และมีแนวโน้มจะปรับราคาสูงกว่าน้ำมันดีเซล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย นายปรีชา อ่องแก้ว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุนชนพลังเพื่อสังคมสงขลา นายสุทิศ พงศ์จีน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา และ ดร.สุพร ฤทธิภักดี ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุนชนพลังเพื่อสังคมสงขลา ตลอดจนสมาชิกผู้สนใจ ผลการประชุมได้วางแนวทางในการแก้ไข 4 แนวทาง

(1) หาแหล่งหรือหาผู้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล(B100)รายใหม่

(2) ขอความร่วมมือหรือขอความอนุเคราะห์จากผู้ผลิตรายใหญ่ในการแบ่งปันน้ำมันไบโอดีเซล(B100)

(3) จัดทำ MOU กับผู้ผลิตโดยตรง

(4) สร้างโรงผลิตน้ำมันไบโอดีเซล(B100)แบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยการระดมทุนของกลุ่มสมาชิก

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวเนื่องจากน้ำมันไบโอดีเซล(B100)ไม่เพียงพอกับสมาชิกหรือผู้ใช้น้ำมันไบโอดีเซล(B100) เพราะสมาชิกหรือผู้ใช้น้ำมันไบโอดีเซล(B100)มีความเชื่อมันในเรื่องคุณภาพของน้ำมันไบโอดีเซล(B100) เนื่องจากช่วยลดควันดำ รักษาสิ่งแวดล้อม เครื่องยนต์สะอาด และระยะทางเพิ่มขึ้น กล่าวคือเมื่อใช้น้ำมันดีเซลปกติ 12 กิโลเมตรต่อลิตร น้ำมันไบโอดีเซล(B100) ระยะทางจะเพิ่มขึ้นเป็น 15 กิโลเมตรต่อลิตร และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันให้มีราคาปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น และเป็นการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนและถูกจุด