วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา นำโดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะ เดินทางไปหารือแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะผู้บริหารของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรับฟังนโยบายและหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการขับเคลื่อนด้านการกีฬา

 

เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นศักยภาพการกีฬา การส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะ แนวทางการพัฒนากีฬาในด้านต่าง ๆ ของไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งในเรื่องของยุทธศาสตร์มวยไทยแนวคิดโครงการแคลอรี่เครดิต. แนวคิดโครงการจัดสร้างเส้นทางจักรยานลอยฟ้าตามแนวรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้ง นโยบายการดูแลรักษาพื้นที่สวนสาธารณะทั่วประเทศ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางด้านการกีฬาให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลดังกล่าวมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาของชาติ ตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป