ขับเคลื่อนยุทศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต!!

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ สนง.ป.ป.ช. จัดประชุมผ่านวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อชี้แจงภารกิจ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุม conference ชั้น 5 ศาลากลาง จ.สงขลา
โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ จ.สงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หน่วยงานราชการ  หน่วยงานเอกชน เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้น  ที่เกิดการบูรณาการในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและชี้แจงภารกิจ  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ว่าด้วยการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด  ชี้แจงผลการดำเนินงานและความโปร่งใสในการดำเนินงานทางภาครัฐ  และวาระที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพต่อไป