สงขลา – สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย    ส่งต่อความคิดเห็นไปยังภาครัฐ ส่งเสริม SMEs ไทยให้แข็งแรง

“สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เป็นเครือข่ายองค์กร SMEs หลักของประเทศที่เข้มแข็ง เป็นเสาหลักในการพัฒนา SMEs ในทุกมิติ และสามารถร่วมมือได้กับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ” นายพิชัย จงไพรัตน์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา กล่าวว่า และว่า

โดยหนึ่งในพันธกิจของสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย คือการเป็นกระบอกเสียงในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับ SMEs และเสนอแนะแนวทางการพัฒนา สมาพันธ์ฯ จัดตั้งศูนย์วิจัยธุรกิจและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

พิชัย จงไพรัตน์

โดยจัดทำ SMEs Poll ให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อส่งต่อความคิดเห็นไปยังภาครัฐ ให้สร้างนโยบายส่งเสริม SMEs ไทยให้แข็งแรง แบบสำรวจเรื่อง “ของขวัญปีใหม่ 2562 ที่ SMEs อยากได้จากรัฐบาล” (ดังรูปประกอบคิวอาร์โค้ด) ระยะเก็บข้อมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2562 คาดว่ามีผู้ประกอบการร่วมแสดงความคิดเห็นมากกว่า 3,000 กิจการทั่วประเทศ

SMEs Poll

นอกจากนำผลสำรวจส่งต่อไปยังรัฐบาล ทั้งหน่วยงานภาครัฐและผู้บริหารของรัฐบาลแล้ว ยังนำข้อมูลเหล่านี้พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วย อาทิ การพัฒนาผู้ประกอบการที่ตรงจุด, จัดทำแผนการทำงานของสมาพันธ์ฯ และจัดกิจกิจกรรมที่ตอบโจทย์

อ่านฉบับเต็มที่หนังสือพิมพ์โฟกัส