ม.อ.ปักหมุดแผนที่วัฒนธรรมนครหาดใหญ่  นำร่อง 4 ชุมชน กิมหยงสันติสุข-พระเสน่หามนตรี-แสงศรี-เซี่ยงตึ๊ง หวังพลิกฟื้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแง่มุมใหม่

28 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมผนึกกำลังกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงภาคีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนโครงการ “นครหาดใหญ่บนฐานทุนวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของชุมชน” ภายใต้ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมี ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะวิจัย หน่วยภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วม ณ สมาคมฮากกาหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่เป็นชุมชนทางปัญญา และที่พึ่งพิงของประชาคมภาคใต้ เล็งเห็นว่าเมืองหาดใหญ่ เป็นพื้นที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ และเป็นที่รู้จักมาช้านาน จึงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง อีกทั้งมีความหลากหลายของวัฒนธรรมที่น่าจะสามารถเชื่อมร้อยคุณค่าให้สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ใช้เป็นจุดขายได้ อาทิ พหุวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน อาหารชั้นเลิศ รวมถึงประเพณีดั้งเดิม ความเชื่อ พิธีกรรม และรูปแบบวิถีชีวิตของผู้คนที่น่าสนใจ

ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ หัวหน้าโครงการ

โดยโครงการนี้เริ่มต้นจากการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ เพื่อนำมาจัดทำแผนที่วัฒนธรรม (Cultural Map) และนำมาสู่การสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Space) ซึ่งเป็นปัจจัยผลักให้เกิดเศรษฐกิจวิถีใหม่ ที่เรียกว่า เศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม (Cultural Economy) ที่จะพลิกฟื้นอนาคตเมืองหาดใหญ่ผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และทำให้หาดใหญ่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในแง่มุมใหม่

โดยการดำเนินการในชั้นต้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการรวบรวมความคิดเห็นจากภาคีทุกภาคส่วนผ่านการจัดเวทีสาธารณะ “กิมหยง-สันติสุขโมเดล บนฐานทุนวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของชุมชน” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ทำให้ได้รับทราบถึงความต้องการของภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง สภาพปัญหา และการพูดคุยถึงทางออกร่วมกัน

กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องผ่านการประชุมเชิงปฎิบัติการ “จัดทำแผนที่วัฒนธรรมนครหาดใหญ่” เพื่อให้ภาคีหลากหลายปักหมุดแผนที่ และรวบรวมของดีที่เป็นทุนวัฒนธรรมในแต่ละชุมชน ซึ่งชุมชนเป้าหมาย ประกอบด้วย 1. ชุมชนกิมหยงสันติสุข 2. ชุมชนพระเสน่หามนตรี 3. ชุมชนแสงศรี และ 4. ชุมชนท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง

“สิ่งที่ได้จากการประชุม ได้มีการพูดคุยและหยิบยกทุนทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เช่น ร้านอาหารเก่าแก่ ศาลเจ้า สถาปัตยกรรม ประเพณีในชุมชน รวมถึงการรำลึกถึงผู้คนในวิถีชีวิตดั้งเดิม ที่จะสามารถใช้เป็นต้นทุนในการพัฒนาเชื่อมร้อยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ขยายสู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และนำมาสู่การพลิกฟื้นเศรษฐกิจของเมืองหาดใหญ่ในอนาคตต่อไป” ผศ.ดร.จุมพล กล่าว