มาตรฐาน SDGsPGS เป็นอย่างไร?


มาตรฐาน SDGsPGS เป็นอย่างไร…ที่สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา กำลังขับเคลื่อน เพื่อสู่ สงขลามหานครเกษตรอินทรีย์

การขับเคลื่อนมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS (Participatory Guarantee System) เป็นการพัฒนามาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์โดยเชื่อมโยงทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ มีสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสงขลา

เป็นเจ้าภาพโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง มีกลไกคณะทำงานตรวจแปลง คณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ คณะทำงานกลั่นกรองแปลงเกษตรอินทรีย์ และคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ระดับจังหวัด เป็นผู้พิจารณารับรองข้อมูลในชั้นที่ 3 ชั้นสุดท้ายของการรับรองก่อนที่จะสามารถออกหนังสือสำคัญรับรองแปลงให้แก่เกษตรกร และการนำผลผลิตออกสู่ตลาดโดยกลไกธุรกิจในรูปวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อนำมาพัฒนาเกษตรกรให้เกิดสัมมาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน


สำหรับการบันทึกฟาร์ม จากกิจกรรมที่เกษตรกรลงปฏิบัติในแต่ละวัน โดยการบันทึกข้อมูลผ่าน Smart phone ซึ่งเกษตรกรสามารถพูดผ่านไมโครโฟนโทรศัพท์ ง่ายและรวดเร็ว เป็นระบบ SDGsPGS Network OAN ที่สามารถเก็บข้อมูลกิจกรรมทั้ง อักษร ภาพ คลิปวีดีโอ กราฟฟิค และรายละเอียดแปลงได้มากมาย และ Link กันในระบบเครือข่ายทั้งประเทศ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดเวลา สร้างความเชื่อมั่นให้สาธารณชนได้อย่างดีเยี่ยม เป็นประโยชน์กลับทุก ๆ ฝ่าย ทั้ง ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

เรียนรู้ไปด้วยกันกับเรา….สมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนสงขลา/ SDGsPGS สงขลา