เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดศูนย์ป้องกันฯเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย ประจำปี 2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดศูนย์อํานวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย


พิธีเปิดศูนย์อํานวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายวรณัฏฐ์ หนูรอด ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ,นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก , รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และผอ.ศูนย์วิจัยภัยพิบัติธรรมชาติ (มอ.) , นายมาหะมะพีสกรี วาแม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยเขต 12 สงขลา
โดยภายในงานได้มีการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย โดยหน่วยงานศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา โครงการชลประทานสงขลา ศูนย์วิจัยภัยพิบัติธรรมชาติ (มอ.) เทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมทั้งนิทรรศการห้องปฏิบัติการศูนย์อํานวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย รวมถึงเยี่ยมชมการฝึกซ้อมแผน ณ สถานที่ซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย ของเทศบาลนครหาดใหญ่ ณ บริเวณท่าน้ำท่าทราย (บางหัก)


ศูนย์อํานวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ ดําเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยนําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 ของคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มาเป็นกรอบและทิศทางในการปฏิบัติการ ซึ่งรวมถึงการนําแนวคิดการพัฒนาระบบการป้องกันมาใช้ในการเตรียมความในการเฝ้าระวังและรับมือกับอุทกภัย ตลอดจนการเสริมสร้างความตระหนักในการลดความเสี่ยงของการเกิดอุทกภัย โดยการ บูรณาการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากทุกสังกัดภายในเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ทั้งการติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำในคลองสายหลัก การบริหาร การจัดการน้ำ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังประสบเหตุ และการฟื้นฟูเยียวยา ซึ่งได้แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย และฝ่ายฟื้นบูรณะ


รวมทั้งได้จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์สําหรับการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ มีหน่วยปฏิบัติการร่วมเป็นหน่วยที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนทั้งด้านกําลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะประสานและร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือและบรรเทาภัยแก่ผู้ประสบภัยกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ดังนี้ โครงการชลประทานสงขลา ,ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ ,มณฑลทหารบกที่ 42 ,ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ,ทรัพยากรน้ำ ภาค 8 ,อําเภอหาดใหญ่ ,สถานีตํารวจภูธรหาดใหญ่ และสถานีตํารวจภูธรคอหงส์ พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง หน่วยงานอื่นที่ให้ความร่วมมือในการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงภาคประชาชนอันประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์กรเอกชน และภาคประชาชนทั่วไป พร้อมที่จะออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่าง ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ


จากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณพื้นที่อําเภอหาดใหญ่ที่ผ่านมา เทศบาลนครหาดใหญ่ได้บูรณาการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง กรณีฝนตกหนักในระยะเวลาอันสั้น บริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังที่สําคัญ ได้แก่ ถนนกาญจนวนิช , ถนนเพชรเกษม ช่วงสามแยกคอหงส์ ซึ่งจะมีน้ำจากเขาคอหงส์ไหลบ่าลงมาทําให้เกิดปัญหาน้ำ ท่วมฉับพลัน ซึ่งเทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีการระดมสรรพกําลังเจ้าหน้าที่ ในการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนทันท่วงทีโดยการเร่งระบายน้ำ เก็บขยะอุดตัน รวมถึงการอํานวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชน ทําให้บริเวณ พื้นที่ดังกล่าวกลับคืนสู่สภาพปกติในเวลาอันรวดเร็ว


โดยที่ผ่านมาเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ดําเนินการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในการดําเนินการเฝ้าระวัง อุทกภัย อาทิ ลงพื้นที่สํารวจจุดเสียงน้ำท่วมขัง ,การเนินการฉีดล้าง รื้อลอกคูระบายน้ำ เพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วมขัง และน้ำรอระบายในเขตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ,การติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก,ตรวจสอบขยะอุดตัน บริเวณประตูระบายน้ำและเครื่องสูบน้ำ ตลอดจนขุดลอกคลองต่างๆ และเก็บขยะบริเวณคลองระบายน้ำ รวมทั้งจัดเตรียมกําลังเจ้าหน้าที่ โดยการประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายในการติดตามสภาวะอากาศและระดับน้ำ, การรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านสายด่วน 200000 ตลอด 24 ชั่วโมง และประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง


นอกจากนี้เทศบาลนครหาดใหญ่ยังดําเนินการเตรียมความพร้อมของศูนย์อพยพทั้ง 5 ศูนย์ สถานที่จอดรถ และบ้านพี่เลี้ยงจํานวน 142 หลัง ครอบคลุมทั้ง 4 เขต ซึ่งสามารถรองรับผู้อาศัยได้ถึง 2,493 คน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการดูแลกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และเด็กเล็ก ในพื้นที่ทั้ง 4 เขต รวมถึงการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ชุดสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ยารักษาโรค และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเป็นในการรองรับภาวะวิกฤต หากเกิดเหตุอุทกภัยหรือสถานการณ์คับขันต่างๆ


ทั้งนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้กําหนดช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์น้ำและสภาพ อากาศในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ได้เกาะติด สถานการณ์และเตรียมการเฝ้าระวัง สายด่วนกุญชรเทศบาลนครหาดใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ 074-200000 แจ้งเหตุ ร้องเรียน สอบถามสถานการณ์ ประสานขอความช่วยเหลือ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือFacebook เพจสายด่วนกุญชร 200000 เทศบาลนครหาดใหญ่ และเพจเทศบาลนครหาดใหญ่