สงขลา – มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติมาเลเซีย ASWARA ประเทศมาเลเซีย ขับเคลื่อนการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสู่สากล

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติมาเลเซีย The National Academy of Arts, Culture and Heritage (ASWARA)  ประเทศมาเลเซียนำโดย  Prof.Madya Sahar  Sa,di  Hashim ผู้นำของสถาบัน ASWARA

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาการและการจัดการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนานิสิตและบุคลากร ร่วมกัน ทั้งนี้คณบดีทั้ง 2 สถาบัน ได้ร่วมกันเสนอแนวคิดและข้อคิดเห็นในการพัฒนาทางวิชาการและกิจกรรมความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกันภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (LETTER OF INTENT : LOI)

ผลการเจรจาได้ข้อสรุปที่จะจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการแลกเปลี่ยนอาจารย์  การดำเนินกิจกรรมเวิร์คชอปในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน การฝึกงานของนิสิต การจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปะ การจัดแสดงดนตรี และกิจกรรมอื่น ๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

สำหรับสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติมาเลเซีย, The National Academy of Arts, Culture and Heritage (ASWARA) ประเทศมาเลเซีย เป็นสถาบันแห่งเดียวในสาขาศิลปะการสอนระดับสูงโดยชาวมาเลเซียที่ได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมศิลปะและการท่องเที่ยวมาเลเซีย และยังเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงชั้นนำที่มีการสอน การวิจัยทางวิชาการ  และการให้คำปรึกษาแนะนำอย่างมืออาชีพในสาขาศิลปะวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศมาเลเซีย ASWARA มีเป้าหมายสำคัญที่จะผลิตบุคลากรที่มีความรู้และศิลปะที่เชื่อถือได้เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนของมรดกทางศิลปะของประเทศ

ดังนั้นความร่วมมือทางวิชาการที่เกิดขึ้นจึงเป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ว่า ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติมาเลเซีย ASWARA ประเทศมาเลเซียในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มขีดความสามารถเชิงแข่งขันในระดับสากลให้แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณในอนาคต