เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล(นายจำนัล เหมือนดำ) ได้ร่วมประชุมเตรียมการจัดพิธีฉลองอายุวัฒนมงคลพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ครบ 81 ปี ซึ่งงานดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องต่างศาสนิก อาทิเช่น กิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน(ทั้งที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม) กิจกรรมสานเสวนาผู้นำศาสนาพุทธและผู้นำศาสนาอิสลาม และการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างพี่น้องสองศาสนิกที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งงานดังกล่าวมุ่งเน้นการสื่อให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้มีการจัดกิจกรรมติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

โดยในที่ประชุมมีพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี พระสังฆาการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับหน่วยกำลัง ผู้บริหาร อปท.และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมการประชุม ณ ศาลาการเปรียญวัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส