ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.สงขลา รณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 63    ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติหตุทางถนน


ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติหตุทางถนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ภายใต้การรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” มุ่งลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย และมีความสุขตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันนี้ (25 พ.ย. 62) ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 7/2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ฯลฯ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา , สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา , อำเภอทั้ง 16 อำเภอ , บริษัทกลางฯ จำกัด สาขาสงขลา , สำนักงาน คปภ.สงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา”

โดยให้ความสำคัญในการกำหนดเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการ และนำแนวทาง “ประชารัฐ” เป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีข้อสั่งการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้ผู้ว่าราชการเน้นย้ำให้มีการบูรณาการระหว่างจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

และให้มีการจัดประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ทุกเดือน และส่งรายงานผลการปฏิบัติงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุก 3 เดือน เพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิตของประชากรให้เหลือ 10 รายต่อประชากร 100,000 คน ในปี 2563 และการดำเนินการโครงการขับขี่ปลอดภัยในระดับตำบล “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” ให้บรรลุป้าหมายสามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการหารือ (ร่าง) แผนบูรณาการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 พร้อมจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจร่วม ระดับอำเภอ จำนวน 30 จุด ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ

สำหรับสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดสงขลา ปี 2560-2562 เฉลี่ย 3 ปี เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 87 ครั้ง , มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 91 คน และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 9 ราย ขณะที่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ที่ผ่านมา การเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดสงขลา เกิดกับรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.55 สาเหตุเกิดจากเมาสุรา ร้อยละ 34.25 , ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 17.59 และตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 12.96 ตามลำดับ

ส่วนประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 40.19 , ถนนองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้าน ร้อยละ 31.37 และถนนในเมือง (เขตเทศบาล) ร้อยละ 15.16

ส่วนช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ช่วงเวลา 16.01-20.00 น. จำนวน 29 ครั้ง ช่วงอายุของผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 24.35 ช่วงระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 35.65 และวันที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 จำนวน 23 ครั้ง

จากสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลาจึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติหตุทางถนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยทหารในพื้นที่ และภาคประชาสังคม ในการดำเนินงานอย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง

ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน หมู่บ้าน อาสาสมัครต่าง ๆ และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนนและสิ่งแวดล้อม ให้เหลือน้อยที่สุด

รวมทั้งเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฏหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างจิตสำนึก และความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชน ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย

ช่วงที่ 1 ช่วงการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง 2 มกราคม 2563

ช่วงที่ 2 ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 1-26 ธันวาคม 2562

และช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง 2 มกราคม 2563

ทั้งนี้ เพื่อให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงเมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย และมีความสุขตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563

 

ข้อมูลข่าวและที่มา: สุธิดา พฤกษ์อุดม, วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต, สวท.สงขลา