ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดกิจกรรม”วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ปี 62 สร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าแก่ประชาชน น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันนี้ (22 พ.ย. 62) นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เป็นประธานจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562” ตามที่กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562” เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ บริษัท สายการบิน ส่วนราชการ ส่วนปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ร่วมปลูกต้นไม้ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ข้อมูลข่าวและที่มา: สุธิดา พฤกษ์อุดม, วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต, สวท.สงขลา