หาดใหญ่ – มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทยภาคใต้ “กริช” ในแง่มุมต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ สู่การศึกษาต่อไป

วันนี้ (8 ตุลาคม 2561) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดโครงการหาดใหญ่เสวนา  ตอน “กริชในวัฒนธรรมชาวไทยภาคใต้” โดยมี อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พร้อมด้วย ผศ.ดร. วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่,  รศ.ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ, นายชาญณรงค์ เที่ยงธรรม และผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาเป็นจำนวนมาก ณ  อาคารศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ภายในงานได้เกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์พิชัย แก้วขาว เรื่อง กริชจิเรบอน (Cirebon)  และเสวนาเรื่อง กริชในวัฒนธรรมชาวบ้านภาคใต้ โดย อาจารย์สมเจตนา มุณีโมไนย ช่างอรุณ แก้วสัตยา และสมพงษ์ พรหมมณี

นอกจากนี้ยังมีการแสดงบรรเลงดนตรีพื้นบ้านรองแง็ง โดย วงอัสลีมาลา และการแสดงนิทรรศการของนักศึกษาสาขาการออกแบบประยุกต์ศิลป์

นายชาญณรงค์ เที่ยงธรรม  กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านกริชในแง่มุมต่าง ๆ  

พร้อมกันนี้ได้มีการจัดแสดงกริชที่มีคุณค่าทางด้านศิลปกรรมและเก่าแก่โบราณจากนักสะสมกริช เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ที่สนใจ นำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในเชิงวิชาการต่อไป                            

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมุ่งหวังที่จะจัดงานดังกล่าวขึ้นทุกปีการศึกษาและจัดหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนเรื่องราวที่มีสาระและประโยชน์ ความน่าสนใจด้านศิลปวัฒนธรรม มาจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางวิชาการ เพื่อสร้างเป็นข้อมูลสำหรับในการศึกษาค้นคว้าต่อไป

ติดตามฉบับเต็มที่ หนังสือพิมพ์โฟกัส