ม.ทักษิณ จัดปาฐกถาพิเศษ ‘นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ’ ในโอกาสได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดปาฐกถาพิเศษ ‘นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ’ ในโอกาสได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ “อุดมคติที่เป็นไปได้ ความหวัง ความฝัน เพื่อสร้างสัมคมใหม่” จากหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา ในโอกาสได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ “อุดมคติที่เป็นไปได้ ความหวัง ความฝัน เพื่อสร้างสังคมใหม่” จากหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา

โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม – การแสดงบนเวที (วงภูเล) – อ่านบทกวี โดย อ.จรูญ หยูทอง นักวิชาการ/นักคิดนักเขียน – กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ – เสวนา “ชีวิต – งานและการปฏิบัติบนพื้นที่ทางสังคม ของ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ” โดย รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ นายวันชัย พุทธทอง นักข่าวอิสระ (สื่อเถื่อน) นายกิตติภพ สุทธิสว่าง นักพัฒนาเอกชน นางจันทิมา ชัยบุตรดี (มิเนาะ) กลุ่มอาหารปันรัก สงขลา นางสาวละม้าย มานะสิการ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อ่านบทกวี โดย อ.สดใส ขันติวรพงศ์ นักเขียน/นักแปล – กล่าวแนะนำองค์ปาฐก (นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ) โดย บรรจง นะแส ที่ปรึกษาคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคใต้ (กป.อพช.ใต้) – ปาฐกถาเรื่อง “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคม-มหาวิทยาลัยกับการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ภาคใต้แห่งความสุขที่ยั่งยืน” โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

พิธีมอบ “ทุนส่งเสริมการศึกษาเพื่อสังคม” แก่มหาวิทยาลัยทักษิณ มอบทุนโดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ รับมอบทุนโดย 1. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา 2. ดร.สุชาติ สุขสถิต รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตพัทลุง

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก คุณหมอสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ได้ตั้งกองทุนนักศึกษาเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริม+เติมเต็ม กิจกรรมของนักศึกษา ที่ตั้งใจทำกิจกรรมเพื่อสังคม — กองทุนมียอดเงินบริจาคกองทุนนักศึกษาเพื่อสังคม (ในมูลนิธิภาคใต้สีเขียว) จำนวน 80,000 บาท และคุณหมอสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ได้บริจาคเงินส่วนตัวเพิ่มเติม 20,000 บาท รวมมีเงินในกองทุน 100,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินตั้งต้นสำหรับการทำกิจกรรมของนิสิต นักศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมต่อไป

มอบของที่ระลึกแก่ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ และอ่านบทกวี โดย คุณปิยะโชติ อินทรนิวาส บรรณาธิการ และหัวหน้าศูนย์ข่าว ผู้จัดการออนไลน์ ภาคใต้ – การแสดงดนตรีวงกอและ กวี ศิลป์ โดย มวลมิตรสหาย ท่ามกลางบรรยากาศแบบพี่น้องผองเพื่อน ทั้งนี้มีหน่วยงานร่วมจัดดังนี้ : กป.อพช.ใต้ ,มูลนิธิภาคใต้สีเขียว , สมาคมรักษ์ทะเลไทย ,มูลนิธิอันดามัน ,มูลนิธิชุมชนไท,สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(ภาคใต้) ,สภาประชาชนภาคใต้ ,มูลนิธิชุมชนเมืองสงขลา

หมายเหตุ : –มหาวิทยาลัยทักษิณขอเป็นช่องทางแจ้งทุกท่าน ร่วมบริจาคตามกำลัง ได้ที่ บัญชีชื่อ “#กองทุนนักศึกษาเพื่อสังคม” ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 879-0-344081