กระบี่เดินหน้า! พัฒนาเมืองสู่ “Smart City” รองรับนโยบายรัฐบาล

พร้อมสร้างโมเดล “เกษตรเมือง” ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง


ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดกระบี่ปี 2563 โดยมี นายชาญณรงค์ ลีลาบูรณพงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ คณะกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะตามคุณสมบัติการเข้ารับการคัดเลือก ในรูปแบบการเลือกพัฒนาเมืองเก่าปรับเปลี่ยนให้ความทันสมัยมากขึ้นตามบริบทของพื้นที่ และเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยี “เข้าสู่เมือง Smart city”

ทั้งนี้ แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย จะเป็นเข็มทิศนำทางการพัฒนาภาพรวมของประเทศ พื้นที่มีความพร้อมและต้องการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะจะต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งเรื่องมาตรฐานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเดียวกัน ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการสร้างความเจริญ สู่ทุกภูมิภาคของประเทศ ที่จะต้องพัฒนาให้เมืองมีความน่าอยู่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเมืองและมีการบูรณาการสาธารณูปโภครวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ การคมนาคม ด้านพลังงานและด้านดิจิทัล ในประเด็นการพัฒนาคมนาคมระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัย เป็นต้น

พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า “ในการประชุมครั้งนี้ฝากคณะกรรมการช่วยกันขับเคลื่อนให้มีความครอบคลุมในทิศทางการพัฒนา โดยมีการให้นโยบายเรื่องความปลอดภัยโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาเสริม เช่น การติดตั้ง CCTV เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงข้อมูลแบบรวดเร็วและครบวงจร เรื่อง เช่น การอำนวยความสะดวก การขนส่ง และการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว เพื่อให้ทราบฐานที่มาของรายได้ด้านการท่องเที่ยว โดยให้มีการบริหารจัดการในระบบ Big Data ให้เป็นระบบมากขึ้น”

นอกจากนี้ยังโครงการ “กระบี่น้อยเมืองใหม่” ในพื้นที่หมดสัมปทานในตำบลกระบี่น้อย พื้นที่ สปก และมีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อนให้เป็นเกษตรเมือง ผลักดันให้เป็น Model เมืองใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะครบวงจร เน้นการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนำเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมด้านพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้การประยุกต์ใช้กับเกษตรทฤษฏีใหม่ แปลงผสมผสานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9

ข้อมูลข่าวและที่มา: อำนาจ ศิลป์สุวรรณ, สุนทรี ทับมาโนช, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่