สงขลา – CAT นำโครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” สนับสนุนระบบไอโอทีสมาร์ทฟาร์มจุดประกายเกษตรอัจฉริยะโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ เพื่อการเรียนรู้เกษตร 4.0

นางสาวโชติกา  ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร พร้อมด้วย นางสาวสุรพีร์  สมรูป  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตใต้  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ส่งมอบระบบไอโอทีเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มอุปกรณ์เซ็นเซอร์ควบคุมน้ำและความชื้นเพื่อพัฒนาเกษตรอัจฉริยะให้กับโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ซึ่งเป็นการสนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านสมาร์ทฟาร์มภายใต้โครงการ CAT เพาะพันธุ์ดี” โดยมี นายจรัสพร ลางคุลเกษตริน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” มีเป้าหมายนำเทคโนโลยีไอโอทีสมาร์ทฟาร์มเข้าพัฒนาภาคการเกษตรท้องถิ่นระดับชุมชนและโรงเรียน พร้อมการพัฒนาแปลงเกษตรสาธิตเพื่อให้นักเรียนครู บุคลากร และชุมชนได้สัมผัสเรียนรู้เข้าใจเทคโนโลยี ไอโอทีสมาร์ทฟาร์มด้วยการปฏิบัติและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง แปลงเกษตรพืชผักสวนครัวของโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร ซึ่งประยุกต์เทคโนโลยีระบบไอโอทีสมาร์ทฟาร์มบนโครงข่ายไอโอที ช่วยเพิ่มความสะดวก ลดระยะเวลาและแรงงานในการดูแล สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้น เพื่อการส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ทั้งยังนำผลผลิตส่วนที่เหลือจำหน่ายเป็นรายได้ต่อยอดทางเศรษฐกิจบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ CAT ยังจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเกษตร 4.0 ในโรงเรียน จนถึงการต่อยอดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่สามารถถ่ายทอดความรู้ เพื่อยกระดับศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรไปสู่ชุมชนอื่นๆ ให้เกิดเป็นความยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ โครงการ “CAT เพาะพันธุ์ดี” ได้ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ “CAT Digital Come Together” ที่มีผลงานขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในพื้นที่เกษตรกรรมวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา  โดยจะเน้นในการผลักดันเทคโนโลยีสนับสนุนด้านเกษตรกรรมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  บนแนวคิด “ร่วมแบ่งปันเทคโนโลยี สร้างสังคมดีไปด้วยกัน”

“โครงการ  CAT เพาะพันธุ์ดี นอกจากสื่อความหมายหลักในการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มให้ขยายไปในกลุ่มเกษตรกรแล้ว ยังสื่อถึงการสร้างคนพันธุ์ดี ครอบคลุมมิติของ “ดี” ที่หมายถึงคนดีมีคุณภาพอันเป็นต้นทุนสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน และ D ที่สื่อความหมายถึง  Digital อันเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ขององค์กร CAT เพื่อการสร้างคน Digital ให้เป็นกำลังสำคัญของประเทศในภาคเกษตรกรรม โดย CAT หวังให้ผลระยะยาวจากการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มของโครงการฯ ได้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเกษตร 4.0 เพื่อนำมาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพ รวมทั้งด้านการพัฒนาคนดิจิทัลที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทยซึ่งมีเกษตรกรรมเป็นรากฐานสำคัญ”