“TK Street Art” ศิลปะวาดภาพบนกำแพง  จังหวัดสตูล พัฒนาทักษะ-เสริมสร้างจินตนาการเยาวชน

โดยศิลปินจากอเมริกา

วันนี้ (19 พ.ย. 62) นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เปิดเผยว่า “อุทยานการเรียนรู้ TK park เทศบาลเมืองสตูล ได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมศิลปะวาดภาพกำแพง “TK Street Art” ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมทางศิลปะที่หลากหลายโดยประมวลประสบการณ์ต่าง ๆ จากผู้รู้ และผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนครูผู้สอนศิลปะจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน ครูศิลปะและผู้สนใจ ให้เกิดความคิดจินตนาการสร้างสรรค์ทางศิลปะ และเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านศิลปะโดยยึดผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “องค์อัครศิลปิน”

โดยกิจกรรม “TK Street Art” เปิดโอกาสให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสตูล และศิลปินท้องถิ่น รวมถึงผู้ที่สใจได้มีส่วนร่วมถ่ายถ่ายความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ผ่านการวาดภาพบนกำแพงของอุทยานการเรียนรู้ TK park เทศบาลเมืองสตูล ซึ่งทำการวาดภาพตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-17.00 น. และกำหนดจัดพิธีเปิดกิจกรรม “TK Street Art” อย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ในเวลา 10.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park เทศบาลเมืองสตูล จึงขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดสตูลและผู้ที่สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา: อมรรัตน์ จันทร์พริ้ม, วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต, สวท.สตูล