ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เร่งเดินหน้า 3 วาระเร่ง พร้อมย้ำ! เน้นชูจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนจังหวัด

วันนี้ (19 พ.ย. 62) นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวขณะเป็นประธานกิจกรรมกาแฟยามเช้า ที่ห้องประชุมแก้วโกเมน โรงพยาบาลสตูล โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสตูลเป็นเจ้าภาพ ว่า สิ่งที่อยากให้เดินหน้าและพัฒนาจังหวัดไปด้วยกัน คือ “การเดินหน้า 3 วาระเร่งด่วน” “พัฒนาเร่งแก้ไข 5 ปัญหา” และ “ผลักดัน 3 โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่” โดยครั้งนี้จะขอเน้นใน 3 วาระเร่งด่วน ประกอบด้วย

วาระที่ 1 “การท่องเที่ยว” ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันพัฒนาการท่องเที่ยวสตูลสู่การท่องเที่ยวระดับโลก ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

วาระที่ 2 “พัฒนาเกษตรคุณภาพ” เพื่อตอบสนองต่อตลาดภาคใต้ตอนล่าง เพราะปัจจุบันเรามีการผลิตและส่งออกไปยังตลาดใกล้ ๆ อาทิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และปัตตานี นราธิวาส และยะลา

และวาระที่ 3 “ร่วมกันรักษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญ ขอให้เริ่มตั้งแต่สถานที่ทำงาน ต้องสะอาดและสวยงาม เป็นที่ดึงดูดตาของผู้พบเห็นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว และความสะอาดต้องช่วยกันอย่างจริงจัง เพราะในแต่ละวันแต่ละคนผลิตขยะออกมาเป็นจำนวนมาก ทั้งขยะพลาสติกและขยะเศษอาหาร

ทั้งนี้ จังหวัดสตูลมีจุดขายที่เป็นจุดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยว คือ อุทยานธรณีโลกแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย เป็นจุดแข็งที่สามารถสร้างจุดขายให้กับจังหวัดได้ รวมถึงการได้รับประกาศเป็นพื้นที่เมืองเก่าในเขตเทศบาลเมืองสตูล จึงเป็นอีกจุดที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสและรู้จักจังหวัดสตูลมากขึ้น และสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ สิ่งแวดล้อมกับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นของคู่กัน เพราะหากบ้านเมืองของเราสะอาดใคร ๆ ก็อยากมาท่องเที่ยว ส่วนการพัฒนาจังหวัดในด้านอื่น ๆ ขอให้ทุกส่วนราชการช่วยกันและร่วมขับเคลื่อนตามวาระต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา: อมรรัตน์ จันทร์พริ้ม, วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต, สวท.สตูล