เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมต้อนรับ นายไพศาล พรหมยงค์ ประธานฝ่ายซากาตและสังคมสงเคราะห์ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเยี่ยมเยียน และหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมช่วยเหลือทางสังคม โดยมี ผู้แทนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ จชต. จำนวน 30 คน เข้าร่วมที่ ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) อ.เมือง จ.ยะลา

 

 

นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงบทบาทการดำเนินงานของ ศอ.บต. ว่าเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่อำนวยการ บริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการภาครัฐ ด้วยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเติมช่องว่าง เสริมการทำงานให้เกิดความต่อเนื่อง เร่งรัด ผลักดัน การดำเนินงานต่างๆ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ภาคประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ประสานงานเด็กกำพร้า และการจัดตั้งพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน โดยพร้อมสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วย

 

นายไพศาล พรหมยงค์ ประธานฝ่ายซากาตและสังคมสงเคราะห์ คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  เป็นความโชคดีที่ประเทศไทยเรามีองค์กรศาสนา ถือเป็นประเทศเดียวในโลกที่เป็นประเทศเมืองพุทธ และมีกฎหมายการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามอย่างเป็นทางการ คือ พรบ.การบริหารราชการปี 2540 ซึ่งหากเราสามารถนำความรู้จาก พรบ.ฉบับนี้มาใช้อย่างเต็มที ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

 

 

จาก พรบ.ปี 2540 สิ่งที่เราไม่เคยคิดว่า จะเกิดขึ้น คือ เราได้มีมติในประมาณการสำนักจุฬาราชมนตรีให้ ได้ประกาศให้จังหวัดที่มีคณะกรรมการจังหวัด 40 จังหวัดจัดตั้งกองทุนซากาตขึ้นอย่างเป็นทางการ ในวันนี้เรามีจังหวัดที่ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรศาสนาแล้ว 23จังหวัด และดำเนินการในกิจกรรมซะกาตให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งกำหนดเกณฑ์การแจกซะกาตให้กับบุคคลทั้ง 8 ประเภทในช่วงเดือนรอมฎอนที่ถือศีลอดอย่างเป็นทางการด้วย

 

ทั้งนี้จากตลอดการประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้ให้ความสำคัญถึงการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิ การสร้างบ้านสุขใจ คนยากจน ,การแจกทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า,การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนเปราะบาง และการสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือในการทำงานระดับพื้นที่ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมีประสิทธิภาพมากที่สุดต่อไป

อย่างไรก็ดี อาจารย์ไพศาล พรหมยงค์ นับเป็นบุคคลสำคัญที่ก่อตั้ง “บ้านอัลเกาษัร” หรือ บ้านแห่งความรักของผู้ศรัทธาขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่ดูแลเด็กกำพร้า ร่วมกับเพื่อน นายฮัจยีสถาพร วัฒนเวส  โดยทำงานช่วยเหลือและเยียวยาบรรดาเด็กกำพร้า ทั้งจากเหตุการณ์สึนามิ ปี 2547 และเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 15 ปี