มท.2 มอบโฉนดที่ดินจำนวน 638 แปลงแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสิงหนคร และอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

วันที่ 17 พ.ย. 2562 ที่ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนามอบนโยบาย โครงการสัมมนามอบนโยบายและตรวจติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการกรมที่ดินในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และข้าราชการกรมที่ดินในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรม

ต่อมาเวลาประมาณ 11.30 น. วันเดียวกัน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมด้วยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ได้เดินทางไปยังศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา ในการเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดิน ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” เพื่อเป็นการสนับสนุนโยบายของรัฐ ที่ต้องการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของราษฎรที่ขังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน

โดยมีประชาชนที่ได้รับมอบโฉนดที่ดิน จำนวน 354 ราย ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จำนวน 214 ราย และในพื้นที่ ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จำนวน 140 ราย จำนวน 638 แปลง โดยมีเป้าหมายใน จ.สงขลา จำนวน 8000 แปลง และจะขยายโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุมทั้วประเทศภายในปี 2563 ซึ่งประชาชนที่ได้รับโฉนดในวันนี้ ต่างมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใส

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กล่าวว่า การออกโฉนดที่ดินได้ดำเนินการสำรวจรังวัดทำแผนที่ เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตามโครงการเดินสำรวจจัดทำรูปแปลงโฉนเที่ดิน และเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน โดยกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก ในการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดิน ซึ่งขณะนี้มีโฉนดที่ดินตามโครงการแล้วเสร็จ พร้อมที่จะมอบให้แก่พี่น้องประชาชน ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ในตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ และตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จำนวน 638 แปลง ซึ่งถือว่าโฉนดที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์ที่มีความสำคัญมาก สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน และใช้เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งนับวันที่ดินจะหายาก และมีราคาสูงขึ้น ซึ่งตัองรู้จักหวงแหนโฉนดที่ดินของตน ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิฺ์ที่สำคัญไว้ให้ดี และถ้าหากประสงค์จะดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมประเภทใด สาสารถที่จะขอคำปรึกษาจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา หรือเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินได้ทุกแห่ง

สงขลา/ภาพ/ข่าว/มาหาหมัด มะลาเฮง