กลุ่มสตรียะลา “รณรงค์ยุติความรุนแรง” สร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็ก ป้องกันสตรีตกเป็นเหยื่อ

ที่โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สมาคมสวัสดิการมุสลีมะห์จังหวัดยะลา โดยคุณนิเต๊าะ อิแตแล นายกสมาคมสวัสดิการมุสลีมะห์จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมอบรมแกนนำสร้างเครือข่ายในการทำงานด้านคุ้มครองเด็กและครอบครัว ระหว่างปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี และเด็กทุกรูปแบบ และร่วมรณรงค์วันยุติความรุนแรงต่อสตรี 25 พฤศจิกายน 2562 ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้สตรี เห็นความสำคัญและผลเสียของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านความรุนแรง และป้องกันความรุนแรง ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการทำงานด้าน คุ้มครองเด็กสตรีและครอบครัว ระหว่างปฏิบัติตามอนุสัญญา ขจัดการเลือกปฎิบัติต่อสตรี และเด็กในทุกรูปแบบ

สำหรับกิจกรรม มีการบรรยายในหัวข้อ การปรับมายาคติ เพื่อยุติความรุนแรง ร่วมแสวงหาความเสมอภาคหญิงชาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี 2562 “Im strong” เราไม่ทำร้ายผู้หญิง การบรรยาย เทคนิคการให้คําปรึกษา เมื่อประสบปัญหาความรุนแรงทำอย่างไร การวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน เพื่อวางแผนในพื้นที่ 5 อำเภอ พุดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี วางแผนคณะทำงานระดับพื้นที่ รวมถึงนำเสนอผลวิเคราะห์ปัญหาชุมชนนำร่อง 5 อำเภอ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นแกนนำกลุ่มสตรีใน 5 อำเภอ ของจังหวัดยะลา จำนวน 60 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา: รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์, นนทพร แก้วกา, สทท.ยะลา