สงขลา ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย 4 ล้านตัว ปลูกฝังจิตสำนึกประชาชนในพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วันนี้ (15 พ.ย. 62) ที่ชายหาดบ้านบ่ออิฐ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ประมงจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งแชบ๊วย) จำนวน 4 ล้านตัว ตามโครงการอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2563 โดยเทศบาลตำบลเกาะแต้ว ร่วมกับองค์กรประมงท้องถิ่นบ้านบ่ออิฐ และสำนักงานประมงจังหวัดสงขลา จัดขึ้น เนื่องจากปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย กำลังเป็นที่ได้รับความสนใจจากหลายฝ่าย เนื่องจากผลที่จะเกิดกับมนุษย์ และผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนตำบลเกาะแต้วต้องตระหนักถึงปัญหานี้

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสานึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนา ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องร่วมกันรณรงค์รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และต้องพยายามรักษาให้ยาวนาน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวต้องมีความหลากหลาย สร้างความจูงใจให้ประชาชนเกิดความสนใจและตระหนักเห็นคุณค่า

นอกจากนี้ การส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีใจรัก หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นการสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งแชบ๊วย) จำนวน 4 ล้านตัวในวันนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ สร้างความตระหนัก และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีใจหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลเกาะแต้ว กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่น-รักษ์โลก รวมทั้งประชาชนตำบลเกาะแต้ว ร่วมด้วยช่วยกันปล่อยกุ้งแชบ๊วยลงทะเล ใช้วิธีโยนถุงใส่กุ้งไปในทะเล ซึ่งมีคนคอยแกะถุงปล่อยกุ้งอยู่ในทะเลแล้ว เนื่องจากไม่สามารถปล่อยกุ้งบริเวณชายหาดได้เนื่องจากคลื่นมีกำลังแรงพัดเข้าหาฝั่ง รวมทั้งเทกุ้งใส่ลังพลาสติกแล้วลากลงทะเลไปปล่อยบริเวณที่มีน้ำลึก ทำให้กุ้งไม่ถูกคลื่นพัดกลับมาชายฝั่ง

 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สวท.สงขลา