‰ปัตตานี : ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลประชุม เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้


7 ธันวาคม 2561 ที่ สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า  ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลเอกปราการ ชลยุทธ  ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 4 ส่วนหน้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี เพื่อบูรณาการแผนการปฏิบัติงานในการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบล การฝึกกำลังประจำถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน


รวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องเพื่อหาแนวทางปรับและแก้ไขให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็งที่จะสามารถสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง โดยในที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการฝึกชุดคุ้มครองตำบลและอาสามัครรักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับการจัดตั้งแล้ว จำนวน 7 พันกว่าอัตราโอกาสนี้


พลเอกปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้กล่าวถึงการบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพเกิดความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การฝึกกำลังประจำถิ่นให้มีวินัย  มีความพร้อมในการเผชิญเหตุซึ่งเป็นไปตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมของรัฐบาล และขอให้อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้นำเอาข่าวดีของภาครัฐในการช่วยพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ชุมชน